Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 februari 2021

Kontakt

Nationell samverkan för god vård av långtidssjuka i covid-19

Socialstyrelsen ska utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. I uppdraget ingår att samarbeta med kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett stöd gällande personer med långvariga symtom efter covid-19-infektion. Stödet är för personer som är verksamma inom olika nivåer i hälso- och sjukvården inklusive inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Stödet ska vara en hjälp i att utveckla relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor och bland annat beskriva vilka insatser som kan bli aktuella utifrån de symtom som personerna upplever. Det ska även innehålla delar som beskriver hur patienterna kan följas upp på ett systematiskt sätt.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. I det ingår bland annat en dialog om hur stödet i ett nästa steg kan utvecklas, kompletteras och samordnas med insatser som genomförs inom kunskapsstyrningssystemet för att ytterligare förstärka förutsättningarna att möta behoven hos personer med långvariga symtom. Socialstyrelsen ska också samråda med patientföreningar och med relevanta myndigheter.

Läs vidare