Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 juli 2020

Kontakt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd prioritet i e-hälsa

Regionernas gemensamma satsning på Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en viktig del av att ställa om till digitala arbetssätt i hälso- och sjukvård. Därför har arbetet också blivit en prioriterad insats i Vision e-hälsa 2025.

I Vision e-hälsa 2025 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter tagit fram en plan för insatser som ska stödja omställningen till digitala arbetssätt i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I planen finns fyra inriktningsmål som lägger grunden för de prioriteringar som ska göras inom e-hälsoområdet under åren 2020–2022. Att fortsätta utveckla digitala kunskapsstöd är en av de prioriterade insatserna, till stor del genom regionernas gemensamma satsning på Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, som är en del av kunskapsstyrningssystemet.

Kunskapsstöden i NKK används i mötet med patienten för att till exempel stämma av vilka prover som bör tas, särskilja sjukdomar med likartade symptom eller få information om vilka behandlingar eller insatser som är rekommenderade vid ett sjukdomstillstånd. Syftet med kunskapsstöden är att bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte.
Kunskapsstöd för hel vårdkedja

Kunskapsstöd för hel vårdkedja

NKK är en öppen databas med kunskapsstöd som regioner och andra organisationer kan hämta hem till sina egna journalsystem och andra verksamhetssystem. På så sätt kan kunskap sammanställas nationellt gemensamt och sedan spridas och hållas uppdaterad i verksamheter över hela landet.

I dagsläget finns kunskapsstöd för primärvården i databasen. NKK håller dock på att utvecklas för att innehålla kunskapsstöd för en hel vårdkedja inom primärvård och slutenvård. Det är denna utveckling som nu räknas till en av de prioriterade insatserna för 2020-2022 i Vision e-hälsa 2025.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Vision e-hälsa 2025 och prioriterade insatser 2020-2022