Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 13 november 2020

Kontakt

NPO cancersjukdomar och dess värdskap genomlyses

En arbetsgrupp har fått i uppdrag att genomlysa uppdraget och värdskapet för Nationellt programområde för cancersjukdomar. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.

Nationellt programområde (NPO) för cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC i samverkan) och är ett av 26 programområden i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Alla programområden får stöd i sitt arbete genom ett värdskap som förser med bland annat processtöd, kommunikation- och analysstöd. För majoriteten av NPO:erna finns värdskapet i en av landets sex sjukvårdsregioner. För NPO cancersjukdomar har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) värdskap kopplat till att staten avsätter särskilda medel för satsningen på cancervården via årliga överenskommelser med SKR.

Vilande värdskap i Norra sjukvårdsregionen

Sedan uppstarten av kunskapsstyrningssystemet 2018 har det varit beslutat att ett så kallat vilande värdskap för NPO cancersjukdomar finns i Norra sjukvårdsregionen. Tanken var att ett vilande värdskap ska bli aktivt och stödja cancerarbetet den dag det eventuellt inte längre finns en statlig överenskommelse inom området eller medlen från staten minskar.

I oktober 2019 beslutade styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet att det för samtliga vilande värdskap, totalt tre stycken för olika programområden, skulle tas fram en plan för hur respektive vilande värdskap blir aktivt så att berörda sjukvårdsregioner och SKR tillsammans kan förbereda sig och planera för vad det innebär.

Norra sjukvårdsregionen har därför väckt frågan om att genomlysa det nuvarande uppdraget för NPO cancersjukdomar för att kunna förbereda sig på att stödja cancerarbetet på det sätt det bedöms vara ändamålsenligt. Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet och SKR tillsatte under hösten en styrgrupp och den ovan nämnda arbetsgruppen med uppdrag att göra genomlysningen.

– Arbetet inom cancerområdet är omfattande och att stödja det är ett stort uppdrag i sig. Därför är vi i Norra sjukvårdsregionen måna om att vi tillsammans inom kunskapsstyrningen och med SKR kartlägger vad som ingår i arbetet, vilket stöd det behöver samt vem som är bäst lämpad att ansvara för de olika delarna. Vi vill alla planera så att cancerarbetet får goda förutsättningar även framöver, säger Brita Winsa, Norra sjukvårdsregionens representant i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet.

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppen ska skapa sig en överblick av hela canceruppdraget och med avstamp i det redan etablerade och välfungerande arbetet ge förslag på arbets- och ansvarsfördelning i en framtid då statens medelstillskott minskas alternativt avslutas. Förslaget ska beskriva vilka delar av det nationella canceruppdraget som skulle kunna bedrivas av RCC i samverkan och SKR genom den statliga satsningen, respektive av NPO cancersjukdomar med stöd av Norra sjukvårdsregionen. Vad gruppen landar i för förslag på lösningar är för tidigt att säga enligt Emma Spak, ordförande i styrgruppen för genomlysningsarbetet och chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion.

– Målet är att få långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar för det gemensamma arbetet inom ramen för cancersatsningen och klarhet i hur arbetet skulle bedrivas om det inte tecknas en ny överenskommelse med staten efter 2023. Det handlar om att alla aktörer ska kunna vara väl förberedda, säger Emma Spak.

– I nuläget är arbetsgruppen inte låsta till någon specifik framtida lösning. Alla alternativ är öppna för diskussion och analys, oavsett om det handlar om att värdskapet för NPO cancersjukdomar blir kvar vid SKR, flyttar till Norra sjukvårdsregionen, eller om det blir en kombination där vi ansvarar för olika delar i cancerarbetet och stödet till det. Arbetsgruppen har i uppdrag att föreslå den lösning som blir långsiktigt mest ändamålsenlig, säger Emma Spak.

Respektive regionalt cancercentrum ingår inte i genomlysningen.

Ska leda till delade erfarenheter

I uppdraget ingår även att göra en genomlysning av RCC i samverkans arbetssätt så att erfarenheter kan nyttiggöras inom systemet för kunskapsstyrning och föra arbetet inom den nuvarande cancersatsningen närmare det som görs inom andra programområden. Likväl ingår att titta på hur erfarenheter från andra nationella programområden kan nyttiggöras inom NPO cancersjukdomar.

– Det är ett omfattande utredningsuppdrag med en tajt tidsram som arbetsgruppen fått, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande för RCC i samverkan, samt en av fem representanter i arbetsgruppen.

– Arbetsgruppen kommer dock att ha stöd i arbetet av externa utredare. De har kommit igång och ska inledningsvis genomföra intervjuer med ett antal nyckelpersoner som arbetsgruppen pekat ut, säger Hans Hägglund.

För varje enskilt delprojekt inom cancersatsningen ska arbetsgruppen också definiera vad som är att betrakta som kunskapsstyrning och vad som är annat. En sådan uppdelning av RCC i samverkans uppdrag ska enligt uppdragsbeskrivningen beakta att SKR:s politiska ledning beslutat att samtliga överenskommelser inom cancerområdet även fortsättningsvis ska förhandlas mellan regeringskansliet och SKR och beslutas av SKR:s styrelse.

Risk- och konsekvensanalys

Oberoende av vilka förslag arbetsgruppen kommer att lämna i respektive delar ska det även göras en övergripande risk- och konsekvensanalys för såväl ett helt eller delvis uppdelat som huvudmannaskap.

– RCC i samverkans intryck är att det tioåriga arbete som bedrivits inom ramen för satsningen på den nationella cancerstrategin av många har setts som framgångsrikt och uppskattat, så det är klokt att arbetsgruppen även har i uppdrag att titta närmare på vilka konsekvenser arbetsgruppens förslag kan komma att få, säger Hans Hägglund.

Fakta

Förkortningar i texten

 • RCC: Regionala cancercentrum
 • RCC i samverkan: Regionala cancercentrums nationella samverkansgrupp
 • Norra sjukvårdsregionen: Samverkansregion för de fyra nordligaste regionerna i Sverige
 • SKS: Styrgruppen för Nationella systemet för kunskapsstyrning
 • SKR: Sveriges Kommuner och Regioner
 • NPO: Nationellt programområde inom Nationella systemet för
  kunskapsstyrning (NPO cancer är ett av 26 NPO)

Arbetsgruppens representanter

 • Nationella cancersatsningen/ÖK cancer, Sveriges Kommuner och Regioner: Hans Hägglund, Helena Brändström
 • Norra sjukvårdsregionen: Beatrice Melin, Arvid Widenlou Nordmark
 • RCC i samverkan: Srinivas Uppugunduri
 • Stödfunktionen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning/Sveriges Kommuner och Regioner: Marie Lawrence (processledare)

Styrgrupp för arbetet

 • Sveriges Kommuner och Regioner: Emma Spak
 • Norra sjukvårdsregionen: Brita Winsa
 • Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Mats Bojestig (ordförande i styrgruppen)

Tidplan

 • Utredningsarbetet har som målsättning att vara klart under 2020
 • Underlag och förslag till beslut ska vara styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet tillhanda senast februari 2021
 • Förslag till beslut ska förankras politiskt inom SKR under januari 2021

Kontakt

Länkar

Frågor och svar

Utredningsdirektiv/uppdragsbeskrivning Vilande värdskap NPO cancer (ppt, nytt fönster)

Att leda med kunskap – erfarenheter från sex år med regionala cancercentrum och nationella cancerstrategin

Vägen framåt – RCCs mål och inriktning för svensk cancervård år 2020–2022

Socialstyrelsen om uppbyggnaden av regionala cancercentrum (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens uppföljning av RCC