Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 13 november 2020

Kontakt

Frågor och svar om utredningsuppdraget av värdskapet för NPO cancer

Vad är ett nationellt programområde?

Det finns 26 nationella programområden (NPO) i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Ett NPO leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område och består av sjukvårdsregionala ledamöter som har i uppdrag att företräda sin sjukvårdsregion inom NPO:s område, både nationellt och sjukvårdsregionalt. Ledamöterna är experter med bred kompetens inom respektive område.

Vad är Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård?

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är regionernas gemensamma system för att kunna leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte, att vården följs upp och analyseras och ständigt förbättras.

Vad är Norra sjukvårdsregionen?

Norra sjukvårdsregionen är samverkansregion för de fyra nordligaste regionerna i Sverige. Arbetet i norra sjukvårdsregionen leds av Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). Det finns sex sjukvårdsregioner i Sverige.

Norra sjukvårdsregionförbundet

Vad ska genomlysas?

Arbetsgruppen ska skapa sig en överblick av hela canceruppdraget och ge förslag på en framtida arbets- och ansvarsfördelning. Förslaget ska beskriva vilka delar av det nationella canceruppdraget som bäst bedrivs av RCC i samverkan och SKR genom den statliga satsningen, respektive av NPO cancersjukdomar med ett eventuellt aktivt värdskap i Norra sjukvårdsregionen.

Respektive regionalt cancercentrum ingår inte i genomlysningen.

För varje enskilt delprojekt inom cancersatsningen ska arbetsgruppen också definiera vad som är att betrakta som kunskapsstyrning och vad som är annat.

Oberoende av vilka förslag arbetsgruppen kommer att lämna i respektive delar ska det även göras en övergripande risk- och konsekvensanalys för såväl ett helt eller delvis uppdelat huvudmannaskap.

Vad är värdskap och vilande värdskap?

Alla programområden får stöd i sitt arbete genom ett värdskap som förser med bland annat processtöd, kommunikation- och analysstöd. För majoriteten av NPO:erna finns värdskapet i en av landets sex sjukvårdsregioner. Ett vilande värdskap innebär att sjukvårdsregionen och berört NPO ska förbereda sig för en framtida övergång. Värdskapen ligger fasta i respektive sjukvårdsregion.

När kommer det vilande värdskapet att aktiveras?

Det vet vi inte nu. Det ingår i arbetsgruppens utredningsuppdrag att titta på vad som är ett ändamålsenlig sätt att arbeta på framöver med värdskapet. I uppdraget ingår också att göra en konsekvens- och riskanalys, presentera en möjlig tidplan för att eventuellt överföra lämpliga delar. I uppdraget framgår att i de fall hela eller delar av uppdraget bedöms ändamålsenligt att överföra kan en sådan överföring påbörjas tidigast 2021.

Vad händer med RCC i samverkan och de regionala cancercentrumen?

Vad arbetsgruppen landar i för förslag på lösningar vad gäller det nationellt gemensamma arbetet i RCC i samverkan är förtidigt att säga. Oberoende av vilka förslag arbetsgruppen kommer att lämna i respektive delar ska det även göras en övergripande risk- och konsekvensanalys för såväl ett helt eller delvis uppdelat huvudmannaskap.

Vad gäller de regionala cancercentrumen så inkluderas de inte i genomlysningen.

Vad är bakgrunden till att detta sker nu?

I oktober 2019 beslutade styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet att det för samtliga vilande värdskap skulle tas fram en plan för hur respektive vilande värdskap kan bli aktivt. Så att berörda sjukvårdsregioner och SKR tillsammans kan planera för vad det innebär.

Norra sjukvårdsregionen har därför väckt frågan om att genomlysa det nuvarande uppdraget för NPO cancersjukdomar. Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet och SKR tillsatte under hösten en särskild styrgrupp för detta samt den ovan nämnda arbetsgruppen med uppdrag att göra genomlysningen.

Totalt har det funnits tre vilande värdskap för: cancersjukdomar, psykisk hälsa och primärvårdsrådet. Psykisk hälsa och primärvårdsrådet övergår till aktiva värdskap i Västra sjukvårdsregionen respektive Södra sjukvårdsregionen från 1 januari 2021.

Tidigare gällde att Norra sjukvårdsregionens värdskap för NPO cancer skulle vara vilande så länge staten avsätter särskilda medel för satsningen på cancervården via överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Varför har SKS fattat ett nytt beslut nu?

Beslutet att göra genomlysningen fattades hösten 2020 mot bakgrund av att både Norra sjukvårdsregion och SKR behöver få möjlighet att förbereda sig för att driva och stötta arbetet inom NPO cancersjukdomar på bästa sätt i de fall statliga medel för satsningen på cancervården minskar eller avslutas.

Vill Norra sjukvårdsregionen aktivera sitt vilande värdskap nu?

Nej. Norra sjukvårdsregionen önskar att den genomlysning som styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet har beslutat om genomförs så att sjukvårdsregionen ges goda förutsättningar att förbereda sig på ett eventuellt aktivt värdskap i Norra sjukvårdsregionen. Därför vill Norra sjukvårdsregionen invänta resultatet av genomlysningen inklusive risk- och konsekvensanalysen innan den tar ytterligare ställning i frågan.

Kommer den nationella satsningen att upphöra?

Regeringen har under flera år och i olika sammanhang aviserat att man vill fortsätta att långsiktigt stödja utvecklingen inom cancervården. I höstens budgetproposition anslog regeringen 600 miljoner per år i tre år för perioden 2021-2023 för en fortsatt nationell satsning på cancerområdet.

Påverkas mitt arbete för mig som medarbetare på RCC?

Se fråga "Vad händer med RCC i samverkan och de regionala cancercentrumen?".