Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 april 2021

Kontakt

Regionerna långt framme i införande av vårdförlopp

Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen går framåt i regionerna. 17 av regionerna hade under förra året fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Det framgår av den verksamhetsrapport som SKR har tagit fram för redovisning till staten.

Ingeborg Franzén

Ingeborg Franzén

Regionerna har valt olika sätt att arbeta med införandet. Vissa hanterar vårdförloppen med befintliga resurser, men vanligare är att det finns en organisation som stödjer arbetet och där finns en central resurs som stöttar de lokala resurserna från remisshantering till införande. I vissa fall har det även inrättats en regionövergripande styrgrupp. Vårdförloppen kräver ofta att förändringar görs i verksamheterna och detta inventeras genom att göra så kallade gapanalyser. Förändringsbehov har rapporterats i mellan 9 till 17 regioner beroende på vilket vårdförlopp det handlar om. I några regioner ges vård redan idag enligt vårdförloppet. Trots pandemin har arbetet med vårdförloppen kunnat fortgå kontinuerligt, om än med lägre takt.

– Det är glädjande att se att det går framåt med införandet. Vi har regelbundna avstämningar med regionerna och det arbete som bedrivs är imponerande. I dagsläget är det nio personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som är godkända, säger Ingeborg Franzén, som arbetar med införande av vårdförloppen vid SKR:s nationella stödfunktion.

De förändringsbehov som har identifierats görs på en mycket detaljerad nivå för att säkerställa att förändringar når ända ut till verksamheterna och patienten. I till exempel en region har varje vårdcentral, 40 stycken, genomfört en behovsanalys utifrån sin verksamhet och intervjuat patienter för att fånga deras synpunkter.