Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Så ska vårdförloppen ge resultat

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har tagit fram en process indelad i tre faser som ska stödja att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs med konkreta resultat för patienterna.

Sofia Kialt

Sofia Kialt

Sofia Kialt, projektledare, och Susanna Lagersten, enhetschef vid Kvalitetsregistercentrum (QRC), vid Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning arbetar med att stödja de regionala programområden (RPO) som ansvarar för införandet.

– Ledstjärnan i arbetet är visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”, säger Sofia Kialt. Arbetet mot noga utvecklade målbilder för berörda patientgrupper leds därmed av kärntrupper som är sammansatta av olika kompetenser.

Förberedelser, uppstart och genomförande

De regionala programområdena förses med verktyg och stöd för att leda arbetet med införandet enligt en tydlig process. Målet är att skapa förutsättningar för ett effektivt införande som ger konkreta resultat för patientgrupperna.

– Processen är indelad i tre faser. En förberedelsefas på cirka sex veckor då vi tar fram datapaket baserat på indikatorerna i vårdförloppet och påbörjar hälso-ekonomiska analyser. En uppstartsfas på cirka sex veckor då kärntruppen identifierar nuläge, gap och sätter tydliga mål för den egna målgruppen i vår sjukvårdsregion. Och en genomförandefas på cirka tre månader då aktiviteter för att införa vårdförloppet genomförs, följs upp och utvärderas, säger Kialt.

De regionala programområdena väljer själva vilka som ska delta i arbetet och bildar en kärntrupp med bästa möjliga samlade kompetens för att införa vårdförloppen. Utöver egna RPO-medlemmar kan det vara till exempel sakkunniga från specialistcentra, verksamhetschefer eller ledamöter i andra relevanta RPO. Kärntrupperna samlas regelbundet vid gemensamma träffar under hela processen för att stämma av utvecklingen av arbetet.

Susanna Lagersten

Susanna Lagersten

Data om patientgruppen

Det datapaket som tas fram under förberedelsefasen är ett värdefullt underlag för dialoger inom kärntruppen och när tydliga mål ska sättas.

– Datapaketet beskriver vad vi vet om patientgruppen utifrån ett Stockholmsperspektiv, berättar Susanna Lagersten. Hur många patienterna är, ålder, kön, var i vården de finns och vilka vårdprofessioner de möter. Vi tar också fram data utifrån vårdförloppets indikatorer för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.