Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 december 2020

Kontakt

Se workshop om sköra äldre

En digital workshop blev startskottet för arbetet med skörhet hos äldre människor. En arbetsgrupp inom Nationellt programområde äldres hälsa ska nu bland annat ta fram en nationell definition av begreppet skörhet. Du kan se workshoppen i efterhand.

Förutom att andelen äldre personer ökar i landet, drabbas de oftare än andra av vårdrelaterade skador, har ofta ökad risk för fall, undernäring, trycksår och läkemedelsrelaterade problem. För att undvika ökat lidande och ökade kostnader för vård och omsorg krävs samverkan. Det kan vara svårt idag, bland annat beroende på att det inte finns gemensamma sätt att identifiera de äldre som är sköra.

Kunskapsläge, utbildningsbehov och arbetssätt

Det nationella programområdet äldres hälsa ska ta fram en arbetsgrupp med uppdrag att identifiera kunskapsläget kring skörhet och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning. Arbetet inleddes med en workshop den 29 september som arrangerades tillsammans med programområde Akut vård och Socialstyrelsen. Cirka 340 eltagare från regioner, kommuner och myndigheter samlades för att diskutera och dela kunskapsläge, utbildningsbehov och arbetssätt.

Annika Roman

Annika Roman

Gemensamma definitioner och mål

Annika Roman är förvaltningschef för äldreomsorg i Örebro kommun. Hon deltog i workshoppen och är även ledamot i det nationella programområdet äldres hälsa.

– Med en arbetsgrupp för skörhet kan vi gå vidare med resultatet från workshoppen, vilket visar att det saknas en tydlig plattform. Med gemensamma definitioner och mål kan vi tillsammans närma oss en modern och nära hälso- och sjukvård och omsorg, säger Roman.

– De sköra äldre runt om i landet ska inte behöva åka till akutmottagningar för bekymmer som ska kunna lösas på hemmaplan, på ett korttidsboende eller motsvarande. Både regioner och kommuner behöver bli bättre på att samarbeta och bygga broar. Vi behöver fokusera på individen och på hur vi tillsammans kan förbättra den personens liv, fortsätter Roman.

Läs vidare