Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 augusti 2020

Kontakt

SKR-rapport: samverkan genom kunskapsstyrning avgörande i att hantera corona

Systemet för kunskapsstyrning är en viktigt del i att hantera pandemin, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om omställning och utveckling inom hälso- och sjukvård under coronapandemin.

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en stor omställning under covid-19-pandemin. Den rör dels kapacitetsökningar i intensivvården och omställning av resurser och personal, dels snabbt förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och digitalisering. Det har varit en förutsättning för att rädda liv, enligt rapporten från SKR.

Avgörande med upparbetad samverkan

Rapporten är en spaning över omställningen under fem månader med corona. Samverkan och förnyelse beskrivs som de viktigaste framgångsfaktorerna för omställningen. Där har kunskapsstyrningssystemet med etablerade nätverk spelat en viktig roll. Bland annat går det att läsa följande i rapporten:

"Eftersom covid-19 är en ny sjukdom, har helt ny kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet snabbt behövt sammanställas och spridas. Det har skett genom regionernas kunskapsstyrningsorganisation och professionsföreningar i samverkan med myndigheterna. I den akuta situation det har handlat om, har det varit avgörande att det redan funnits upparbetade samverkansformer. De nationella samverkansgrupperna för uppföljning och analys samt för läkemedel framhålls som särskilt viktiga under den här perioden. Att det funnits etablerade samverkansgrupper på läkemedelsområdet har haft avgörande betydelse för hanteringen av de situationer då det uppstått brist på viktiga läkemedel för intensivvården."

Nyhet om rapporten Samverkan och förnyelse på skr.se

Rapporten, avsnitt om systemet för kunskapsstyrning