Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 februari 2021

Kontakt

Tandvård vid covid-19

Nationellt programområde för tandvård har tagit fram rekommendationer för aerosolgenerande procedurer i tandvården.

Gunnel Håkansson

Gunnel Håkansson

Tandvården har under covid-19-pandemin i olika grad tagit emot patienter, både planerade och akuta. Men risken för spridning via indirekt kontaktsmitta och aerosol (små partiklar utspridda i en gas) har inte varit helt klarlagd och det har därför funnits ett stort behov av tillförlitliga och säkra riktlinjer.

– Syftet med kunskapsstödet är att utgöra ett stöd för beslut kring smittskyddsåtgärder som riktar sig specifikt till tandvården under den pågående pandemin. Nationellt programområde för tandvårds förhoppning är att kunskapsstödet ska ligga till grund för en nationell samsyn kring rekommendationerna för tandvården, säger Gunnel Håkansson, ordförande i Nationell programområde (NPO) tandvård.

De riktlinjer och rekommendationer för smittskydd som tidigare har tagits fram av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inkluderar tandvården, men utan specificering kring behandlingsprocedurer. Därför har det saknats myndighetsförankrade praktiska råd och riktlinjer för tandvård.

Aerosoler i tandvården

De aerosoler som bildas vid behandling av tänder har en annorlunda biologisk sammansättning än aerosoler som uppstår i sjukvården. En typisk tandvårdsaerosol innehåller mikroorganismer och annat biologiskt material från patientens munhåla. Den innehåller även mycket vatten och mikroorganismer från tandläkarutrustningens vattensystem för kylning. Det är därför tandvårdsaerosol behöver riskbedömas och hanteras på ett speciellt sätt.

Kunskapsstödet är framtaget av en nationell arbetsgrupp i dialog med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och regionernas enheter för vårdhygien.

Läs vidare