Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 december 2020

Kontakt

Tre nya vårdförlopp på remiss

Den 16 september går tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara.

Christina Holmström

Christina Holmström

Information om vilka vårdförlopp som finns på remiss kommer också att skickas ut till regioner, kommuner, patient- och professionsföreningar med flera. Den 27 november är sista dagen att lämna svar.

– Remissförfarandet är viktigt för att verkligen kvalitetssäkra vårdförloppen. Det var stort engagemang och många remissvar förra gången, så vi har goda erfarenheter från arbetet med de tre godkända vårdförloppen och de tre vårdförlopp som planeras godkännas i slutet av september, säger Christina Holmström, processledare på SKR för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Vårdförlopp på gång

Den 25 september kommer styrgruppen för kunskapsstyrning att besluta om införande av tre nya vårdförlopp; schizofreni – förstagångsinsjuknande, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kritisk benischemi.

I övrigt pågår arbete med 15 nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Mallar och instruktioner för remissvar