Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Utredning av kognitiv svikt blir nytt vårdförlopp

Nu har utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom blivit ett godkänt vårdförlopp för att komma till rätta med de stora skillnader som finns i vården idag.

Centralt i vårdförloppet, och som för alla vårdförlopp, är att minska praxisskillnaderna i landet. I förra veckan fattade styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård beslut om att godkänna vårdförloppet. Det innebär att införandeprocessen kan starta i regionerna.

Varje år insjuknar cirka 24 000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många avlider. Uppskattningsvis lever 130 000 till 150 000 personer med en demenssjukdom. Kognitiv svikt påverkar därtill även många anhöriga och närståendes vardag. Åldern är den enskilt viktigaste riskfaktorn för att insjukna. Andelen personer med diagnosen lindrig kognitiv funktionsnedsättning ökar i Sverige. Symtomen är vid denna diagnos inte lika omfattande som vid en demenssjukdom, uppföljning är dock viktig då cirka 30 procent av de personer som får diagnosen insjuknar i en demenssjukdom inom ett år.

Kognitiv svikt kan orsakas av många olika tillstånd och sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, pannlobsdemens, sjukdomar i hjärnans blodkärl, hjärnskada, infektioner och alkoholmissbruk.
Det är viktigt att utreda för att komma fram till vilken sjukdom som en person har, det är också viktigt att utreda för att utesluta andra sjukdomar.

Madelene Johanzon

Madelene Johanzon

– Det finns tyvärr stora skillnader i landet idag när det gäller utredning av de här sjukdomarna. Det har undersökningar som gjorts visat. Det kommer att behöva göras förändringar i verksamheter som inte arbetar i enlighet med rekommendationerna, till exempel när det gäller att korta utredningstiden. Här kan prioriteringar vid diagnostiska undersökningar behöva göras, säger Madelene Johanzon, som tillsammans med Anne Ekdahl varit ordförande i den nationella arbetsgruppen kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska erbjudas utredning och att denna ska starta i ett tidigare skede. Till målen hör också att ge mer tydlighet och stöd till patienter och närstående, korta utredningstiderna samt att skapa bättre förutsättningar inom primärvården. Vårdförloppet vill stödja samverkan mellan olika huvudmän och bidra till att överbrygga mellan den vård som utförs i regionernas regi och den vård och omsorg som kommunerna erbjuder.

Vårdförloppet startar då sjukvården får kontakt med en person där den kognitiva svikten misstänks bero på demenssjukdom. Vårdförloppet avslutas vid bekräftad diagnos eller om misstanken om demenssjukdom inte kvarstår.

Läs vidare