Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 november 2020

Kontakt

Värdskap för NPO psykisk hälsa flyttar till Västra

Från och med den 1 januari 2021 övergår värdskapet för Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa från SKR till Västra sjukvårdsregionen. Samarbetet mellan programområdet och satsningen vid SKR på psykisk hälsa är fortsatt starkt.

– Vi har ett gott samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och programområdet, och kommer att fortsätta arbeta tillsammans i frågor om psykisk hälsa. Skillnaden nu är att vi får en annan fördelning av roller och ansvar, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKR.

Hur blir fördelningen nu?

– Precis som i övrigt i kunskapsstyrningssystemet kommer stöd till programområdet och dess arbetsgrupper från och med årsskiftet att ges via värdregionen, till exempel vad gäller stöd i arbete med vård- och insatsprogram och vårdförlopp. Utvecklingsarbete utifrån överenskommelser med staten kring psykisk hälsa har SKR huvudansvaret för. Nära samarbete kring frågor som kan förstärka varandra kommer alla att vinna på, och det är nödvändigt för att nå en mer jämlik hälsa, säger Ing-Marie Wieselgren.

Även Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionens representant i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, ser att NPO och SKR får goda förutsättningar att fortsätta samarbeta framöver.

– Psykisk hälsa är ett viktigt område där vi måste samarbeta brett både på den nationella och lokala nivån för att nå framgång. Arbetet i de regionala programområden för psykisk hälsa är också mycket aktivt och även där finns ett gott samarbete med kommunerna, säger Ann Söderström.

Värdskapet skapar långsiktighet

I och med övergången i värdskapet kommer stödet för programområdet rent ekonomiskt att tydligare delas från de statliga överenskommelserna inom psykisk hälsa som finns vid SKR. Det innebär att formerna och takten för att bedriva utvecklingsarbete för programområdet påverkas, men det kan samtidigt bidra till att arbetet blir mer uthålligt och långsiktigt. Det menar Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande i NPO psykisk hälsa.

– Att värdskapet flyttas bidrar till ett tydligare ansvar ute i sjukvårdsregionerna för utvecklingen inom psykisk hälsa och vi skapar ett långsiktigt hållbart stöd för programområdets arbete och utvecklingen av vården inom området, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Även hon ser fortsatt goda förutsättningar för flera aktörer att arbeta tillsammans inom psykisk hälsa.

– Mycket av mina tankar handlar om att fortsätta att samla alla som arbetar med utvecklingen, vi är många både på nationella och lokala arenor. Genom att jobba tillsammans kan vi hjälpas åt att få flera att dra åt samma håll samtidigt i utvecklingen. Då kan vi förbättra vården på ett sätt som vården också mäktar med att införa, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Samverkan med SKR förblir en viktig uppgift för programområdet. En annan är att fortsätta föra kommuner och regioner närmare varandra och tillsammans arbeta utifrån invånarens perspektiv.

– Det har varit en grund i programområdet sedan starten, våra ledamöter kommer från både regioner och kommuner. Det känns roligt att värdskapet hamnar i Västra sjukvårdsregionen där kommuner och regioner jobbar tätt tillsammans redan i dagsläget. Nu vill vi vidga kretsen och bli ännu fler som drar åt samma håll, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Flera värdskap flyttas

Beslutet om att flytta värdskapet togs av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård vid mötet den 25 september. Bakgrunden är att alla programområden har ett sjukvårdsregionalt värdskap som stöd i NPO:ernas arbete, till exempel för att stötta grupperna med processledare och analysstöd.

De tre programområdena psykisk hälsa, cancer och nationellt primärvårdsråd har sedan starten av kunskapsstyrningssystemet haft sitt värdskapsstöd vid SKR och ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Detta eftersom det redan vid uppstarten av kunskapsstyrningssystemet 2018 fanns pågående arbete inom dessa områden kopplat till statliga satsningar i överenskommelse mellan staten och SKR.

Tidigare i år togs beslut om att även värdskapet för Nationellt primärvårdsråd övergår till Södra sjukvårdsregionen vid årsskiftet 2020-2021. Värdskapet för Nationellt programområde för cancersjukdomar (som utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan) ligger på SKR tillsvidare och har ett vilande värdskap hos Norra sjukvårdsregionen.