Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 mars 2021

Kontakt

Patientmedverkan i arbetsgrupper

I kunskapsstyrningssystemet finns en rutin för patient- och närståendemedverkan. Syftet är att stärka det centrala målet om att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten som en del av vardagen. Det gäller så väl i det enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med patienters, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Rutin tydliggör arbetssätt

Rutinen för patient- och närståendemedverkan gör det bland annat tydligare hur nationella arbetsgrupper kan rekrytera patienter, brukare och närstående till sitt arbete. Vilka kompetenser och kunskaper som personerna behöver ha i de olika arbetsgrupperna kommer att variera och se olika ut beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Därför finns det i rutinen uttryckt att rekrytering av patienter och/eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt.

Rutinen redogör även för hur uppdragsbeskrivning tas fram för medverkande personer, hur de ska ersättas för sin medverkan samt vikten av att ha goda förutsättningar att delta i arbete till exempel genom en introduktion och inkluderande arbetsformer.

Rutinen är framtagen av Nationell arbetsgrupp (NAG) patientmedverkan i vilken både representanter från alla sjukvårdsregioner och flera patientföreningar har ingått.

Öppet forum om rutin för patient- och närståendemedverkan

I filmen nedan berättar Anna Olheden, ledamot i den tidigare nationella arbetsgruppen för patientmedverkan, om rutinen. Presentationen om rutinen startar 19 minuter in i filmen.