Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 januari 2021

Kontakt

Nationellt primärvårdsråd

Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Nationellt primärvårdsråd ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.

Uppdrag

Primärvårdsrådets huvudsakliga uppdrag är att bidra till ökad kunskap och dialog både inom och mellan lokal, regional och nationell nivå.

 • Följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom primärvårdsområdet.
 • Vara stöd och referens inom systemet för kunskapsstyrning till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till Nära vård.

Insatsområden

Primärvårdsrådet samlar alla primärvårdsrepresentanter till gemensamma möten under året. Det bidrar i arbetet med att ta fram ett gemensamt sätt att ta fram kunskapsstöd, samt bidrar i prioriteringsarbete vid implementering i primärvård.

Bidra med helhetssyn till kunskapsbaserad sammanhållen primärvård i den nära vården

Programrådet stödjer och bidrar med kompetens för samordning och utveckling av god och nära vård i en kunskapsbaserad sammanhållen primärvård.

 • Dialog med SKR:s samordnare för god och nära vård
 • Bidra och stödja framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv
 • Bidra och stödja kring arbetet med tilläggen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kliniskt kunskapsstöd i primärvården

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) är styrgrupp för kliniskt kunskapsstöd i primärvård. Ledamöterna i programrådet ansvarar för att stödja införandet av kliniskt kunskapsstöd inom respektive sjukvårdsregion. I arbetet ingår bland annat:

 • Bevaka att kunskapsstödet utgår från ett befolkningsperspektiv och är tillämpligt utifrån primärvårdens patientpopulation.
 • Identifiera kunskapsluckor i framtagna behandlingsrekommendationer.
 • Stödja arbetet med att identifiera behov av korrigering eller komplettering av de nationella kunskapsdokumenten med anpassade texter för primärvården utifrån ett helhetsperspektiv.
 • Stötta arbetet med uppbyggnad av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården.
 • Prioritera i implementering.
 • Bevaka att prevention och rehabilitering tydliggörs och finns med i kunskapsstödet.
 • Bevaka att samsjuklighet och multisjuklighet beaktas i kunskapsstödet.

Arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Utvecklingsprojekt för primärvården

Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Detta material innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Verktygslåda: Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvård vid covid-19

På Socialstyrelsens webbplats finns kunskapsstöd om:

 • Triage och arbetssätt på vårdcentral vid covid-19
 • Rehabilitering vid covid-19, för vårdpersonal och chefer

Socialstyrelsen om covid-19

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Camilla Kristensson, camilla.kristensson@regionhalland.se

Ordförande

Petra Vogt, hälso- och sjukvårdsstrateg, Framtidskontoret, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Lisa Westring, psykolog, processledare psykisk hälsa, Enköpings husläkarcentrum, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Suzanne Freimanis, distriktssköterska, Region Sörmland, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mari Huhtanen, sjuksköterska, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Nino Bracin, chefläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Patrik Glasberg, sjuksköterska, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sten Tyrberg, specialist allmänmedicin, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Petra Vogt, specialist allmänmedicin, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Maria Larsson, fysioterapeut, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Jörgen Månsson, specialist allmänmedicin, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hasselström, specialist allmänmedicin, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Helen Patomella, arbetsterapeut, Karolinska Institutet, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulrika Elmroth, PrimärvårdsKvalitet (föräldraledig)
 • Stina Gäre Arvidsson, PrimärvårdsKvalitet

Kommunrepresentanter:

 • Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Vetlanda kommun
 • Carita Larsson, biträdande socialchef, Bengtsfors kommun
 • Helena Blomberg, områdeschef för funktionshinder, Hallsbergs kommun
 • Ulf Gustafsson, avdelningschef kommunrehab, Växjö kommun
 • Åsa Hellström, verksamhetschef LSS hälsan, Stockholms stad
 • Solweig Hedman, MAS, Arjeplogs kommun