Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO äldres hälsa

Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds.

Uppdrag

Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Insatsområden

Vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

En nationell arbetsgrupp har utsetts med målet att uppnå bättre utredning vid kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. En remissversion av ett vårdförlopp för basal och fördjupad demensutredning förväntas vara klart i maj 2020.

Mål:

 • Utreda fler personer med misstänkt demenssjukdom
 • Likvärdig utredning i hela landet
 • Utredning utförs inom rimlig tid

Vårdförlopp för palliativ vård

Ett stort gap finns mellan Socialstyrelsens målnivåer för palliativ vård och verklighetens vård. Tillgången till palliativ vård är mycket ojämnt fördelad enligt svenska palliativregistrets årsrapport från 2018, utifrån diagnos, ålder, bostadsort och vårdgivare. Personer med diagnoser som hjärtsvikt, KOL och demenssjukdom identifieras i alltför liten utsträckning ha behov av och få tillgång till palliativ vård. Detta trots att symtombördan är likvärdig palliativa cancerpatienters.

Övergripande mål:

 • Erbjuda en god, likvärdig och personcentrerad palliativ vård i hela landet, oavsett diagnos.
 • Symtombördan (inte diagnos, geografi eller ålder) ska avgöra vem som erbjuds såväl allmän som specialiserad palliativ vård.
 • Öka andelen patienter med annan diagnos än cancersjukdom som får tillgång till palliativ vård. Förbättra kvaliteten på den palliativa vården.
 • Erbjuda vård i enlighet med det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Delmål:

 • Identifiera personer med behov av palliativ vård.
 • Definiera standarder för allmän respektive specialiserad palliativ vård.

En nationell arbetsgrupp ska tillsättas under våren 2020 med uppdrag att ta fram delmålen genom vårdförlopp för palliativ vård.

Skörhet

I takt med att andelen äldre ökar, ökar behovet av att prioritera och styra resurser dit de gör bäst nytta. Äldre drabbas oftare av vårdrelaterade skador, har ofta ökad risk för fall, undernäring, trycksår och läkemedelsrelaterade problem. För att undvika ökat lidande och ökade kostnader för vård och omsorg krävs samverkan mellan vårdgivare. Ett problem är att de definitioner som idag bygger på vård- och omsorgskonsumtion bidrar till att göra patienterna svåra att identifiera i klinisk praxis. Ordet multisjuklighet som ibland används är otydligt definierat. Begreppet skörhet (från engelskans frailty) har lyfts som alternativ, men orden överlappar varandra till viss del.

Mål:

 • Definiera gemensamma sätt att identifiera sköra äldre
 • Definiera nationella standarder för bedömning av skörhetsgrad
 • Fördröja och minska skörhet, genom att ta fram processer och samla lämpliga arbetssätt utifrån målen
 • Identifiera utbildningsbehov
 • Verka för samverkan mellan inblandade aktörer

En nationell arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag att identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning. Workshop planeras för att med hjälp av tjänstedesign fånga upp behov hos patienter och anhöriga.

Ytterligare en nationell arbetsgrupp ska tillsättas med uppdraget att kartlägga hur skörhet kan förebyggas, fördröjas och minskas. I uppdraget ingår att beskriva processer och evidensbaserade arbetssätt.

Kunskapsstöd

 • Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
 • En nationell strategi för demenssjukdom
 • Nationella riktlinjer/kunskapsstöd palliativ vård
 • Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014
 • Nationellt vårdprogram palliativ vård
 • Nationell vårdplan palliativ vård

Covid-19

Vårdförlopp

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Madelene Johanzon, Silvialäkare, specialist i allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

Region

 • Anne Ekdahl, specialist i geriatrik, Södra sjukvårdsregionen
 • Henrik Ångström, specialist i palliativ medicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Pomerleau, specialist i allmänmedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Simina Gherman, specialist i geriatrik, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Stefansson, utredare, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Annika Roman, vård- och omsorgschef, Örebro kommun
 • Jessica Bergman, socialchef, Årjängs kommun