Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Den nationella arbetsgruppen har i uppdrag att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Målet är att ge möjlighet till ytterligare fokus, stöd och implementering av kunskap inom området, liksom till en jämlik vård och effektiv vård- och omsorgsprocess av god kvalitet.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Mål

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer som har kognitiv svikt till följd av misstänkt demenssjukdom ska genomgå utredning, och att sådan utredning ska starta i ett tidigt skede.

Målsättning är även att:

 • korta utredningstiderna
 • skapa bättre förutsättningar för att patientgruppen uppmärksammas, utreds och behandlas inom primärvård och specialistvård
 • ge mer stöd till personer och anhöriga eller närstående
 • minska praxisskillnader vid utvidgade kognitiva utredningar
 • skapa bättre förutsättningar för jämlik och adekvat läkemedelsbehandling
 • i ökad utsträckning koppla samman vård och omsorg för en personcentrerad och sammanhållen vård.

Aktuellt

Vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom har varit på remiss och beräknas tas till beslut i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård den 19 mars 2021. Innan sommaren planeras ett seminarium för presentation av vårdförloppet och i höst planeras för lärandeseminarium.

Kontakt och ledamöter

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Anne Ekdahl, specialist i geriatrik, Södra sjukvårdsregionen
 • Madelene Johanzon, specialist i allmänmedicin, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Ann-Katrin Edlund, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Aron Sjöberg, Region Gotland, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Björn Strindberg Lennhed, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Björn Westerlind, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christèl Åberg, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Christer Rosenberg, Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Västra sjukvårdsregionen
 • Eva Granvik, BPSD-registret, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Frida Nobel, Socialstyrelsen
 • Jenny Malmgren, Alzheimer Sverige
 • Katarina Laurell, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lena Nilsson, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lotta Larsson, Svenska downföreningen
 • Solveig Håkansson Chaves, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm Gotland
 • Tove Norman, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Ulla-Britt Matsson, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Marie Rydén, Svensk Geriatrisk Förening, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland