Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 februari 2021

Kontakt

NAG barnhälsovård

Barnhälsovården i Sverige ska kunna erbjuda barn i ålder 0-6 år och deras vårdnadshavare en god och jämlik barnhälsovård oavsett var i landet de bor.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

 • Bidra med underlag för prioriteringar inför statliga satsningar.
 • Utarbeta kunskapsstöd som underlag för huvudmännens prioriteringar för barnhälsovården.
 • Ta fram och revidera arbetssätt och metoder för barnhälsovården, identifiera behov av kompetensutveckling, kunskapsluckor och behov av forskning i samråd med berörda myndigheter.
 • Initiera vårdkedjor och samverkan mellan barnhälsovården, mödrahälsovården, förlossning-BB, barnmedicin-neonatalvård, socialtjänst och förskola.
 • Tillsammans med redaktionsrådet vidareutveckla Rikshandboken för barnhälsovården.
 • Medverka till vidareutveckling och användning av barnhälsovårdens nationella kvalitetsregister för nationell och regional uppföljning och förbättringsarbete.
 • Omvärldsbevaka nationellt och internationellt.

Aktuellt

2020–2021 ska arbetsgruppen fokusera på:

 • Att kartlägga hur regionerna implementerat det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Utifrån kartläggningen föreslå åtgärder för jämlik barnhälsovård.
 • Att alla regioner använder barnhälsovårdens nationella kvalitetsregister för systematisk uppföljning.

Arbetsgruppen är samverkanspartner i genomförande och uppföljning av:

 • Överenskommelsen mellan staten och SKR om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården.
 • Socialstyrelsens regeringsuppdrag att stärka förutsättningarna för god och jämlik hälsa bland barn.

Kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, martina.s.larsson@rjl.se, kommunalutveckling, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande

Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare, region Dalarna, sjukvårdsregion Mellansverige