Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 mars 2021

Kontakt

NAG behandling av fetma hos barn och ungdomar

Barnfetma innebär ökad risk för fetma i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med övervikt eller fetma har mer än fördubblats sedan 1990. Insatsen är del i en nationell kraftsamling mot fetma hos barn och ungdomar.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

  • kartlägga aktuellt forskningsläge
  • värdera befintliga regionala kunskapsstöd och utbud av stöd och behandling av fetma hos barn och ungdomar
  • ta fram behandlingsrekommendationer för användning i patientmötet utifrån Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer
  • klarlägga samverkan mellan barnhälsovården, elevhälsan och primärvården
  • ta fram indikatorer och målnivåer för utvärdering och uppföljning
  • medverka till utveckling och användning av nationella kvalitetsregister
  • medverka till ordnat införande och ordnad utfasning av metoder
  • bidra med underlag för prioriteringar inför eventuella kommande statliga satsningar

Arbetsgruppen samverkar bland annat med NPO endokrina sjukdomar, NPO levnadsvanor, nationella kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS), Socialstyrelsen och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Aktuellt

Arbetsgruppens kartläggning och gapanalys förväntas vara klar i oktober 2021. En remissversion av kunskapsstödet beräknas vara klar våren 2022 och slutleveransen beräknas till årsskiftet 2022–2023.

Kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, martina.s.larsson@rjl.se, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande

Pernilla Danielsson-Liljeqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland