Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 juli 2021

Kontakt

NPO cancersjukdomar

Programområdet utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan. Regionala cancercentrum arbetar enligt den nationella cancerstrategin genom årliga överenskommelser med Socialdepartementet.

Uppdrag

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan. De sex regionala cancercentrumen (RCC) i Sverige har funnits sedan 2010. RCC i samverkan utgörs av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nationella samordnare för cancerområdet.

Inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning utgör RCC i samverkan NPO för cancersjukdomar.

Uppdrag för RCC i samverkan är kopplade till den nationella cancerstrategin som togs fram i form av en statlig utredning 2009 och som utgör grunden för att utveckla cancervården i Sverige. Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Insatsområden

RCC:s insatsområden spänner över ett brett område och utgår ifrån årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen. Insatserna ska driva utvecklingen av cancervården framåt och möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför idag och i framtiden. RCC arbetar nu enligt uppdragen i överenskommelsen som gäller fram till och med 2023. Den har fokus på att förkorta väntetiderna generellt, minska de regionala skillnaderna i väntetider samt stärka barncancervården.

RCC:s arbete är baserat på tio insatsområden:

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
 • Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
 • Kompetensförsörjning
 • Kunskapsstyrning
 • Patientinformation
 • Ledning och styrning
 • Patienter och närstående
 • Forskning och innovation
 • Barn och unga

I en gemensam nationell inriktning sammanfattar RCC i samverkan prioriteringen av mål och aktiviteter inom de tio insatsområden, som regeringen anser att cancerarbetet ska vara inriktat på under de kommande åren.

RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård, Regionala cancercentrum (pdf, nytt fönster)

Kunskapsstyrning genom bland annat nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och stöd till kvalitetsregister är centrala delar i RCC:s arbete.

Arbetsgrupper

Inom RCC i samverkan finns cirka 100 nationella arbetsgrupper där majoriteten arbetar inom området kunskapsstyrning. Arbetsgrupperna utgörs av vårdprogramgrupper, nationella kvalitetsregistergrupper och andra nationella arbetsgrupper för till exempel screeningprogram, cancerläkemedel och kontaktsjuksköterskor. Information om dem hittar du på RCC:s webbplats.

Regionala cancercentrum

Aktuellt

Den mest aktuella informationen om RCC:s arbete hittar du på Cancercentrums webbplats. Där finns också information om kunskapsstöd som är under framtagande eller på remiss.

Cancercentrum.se

Vårdprogram och SVF på remiss, Regionala cancercentrum

Just nu ligger stort fokus på hur vården ska förhålla sig till kunskapsstöden under covid-19-pandemin.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården, Regionala cancercentrum

Remisser vårdförlopp och vårdprogram

Aktuella remisser inom cancersjukdomar finns här

Kunskapsstöd

Att ta fram kunskapsstöd är en av huvuduppgifterna för NPO cancer. Det finns cirka 80 kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdförlopp och vägledningar inom området cancersjukdomar. Dessa återfinns i Kunskapsbanken.

Nationella vårdprogram bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. De bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos.

Utöver kunskapsstöden i Kunskapsbanken finns även kunskapsstöd i form av ett nationellt bibliotek med omkring 500 antitumorala läkemedelsregimer. Dessa återfinns i RCC:s nationella regimbibliotek.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

 • Helena Brändström, helena.brandstrom@skr.se, SKR, samordnare nationella vårdprogram, RCC:s arbete med nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SKR

Ordförande

Ledamöter

 • Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef, RCC Norr
 • Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef, RCC Stockholm Gotland
 • Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd
 • Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst
 • Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige
 • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst

Adjungerade

 • Arvid Widenlou Nordmark, nationell samordnare kvalitetsregister, RCC Norr