Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO endokrina sjukdomar

Endokrinologi innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes. Programområdet leder kunskapsstyrningen inom sjukdomspanoramat.

Uppdrag

 • Leda och samordna kunskapsstyrningen inom området
 • Följa upp och analysera, genomföra behovs- och gapanalyser
 • Bidra i arbetet med utveckling och användning av kvalitetsregister
 • Omvärldsbevaka
 • Ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • Nivåstrukturering
 • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Insatsområden

Diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Nationell arbetsgrupp diabetes har ett flerårigt arbete bakom sig och har utvecklat viktiga riktlinjer och undervisningsmaterial.

Hypertyreos

Hypertyreos innebär överproduktion av hormon i sköldkörtel. Arbetsgruppen startade sitt arbete i november 2019. Målet är att genomföra en fördjupad kartläggning av området, utarbeta ett nationellt vårdprogram och ta fram indikatorer för uppföljning och utveckling.

Osteoporos (benskörhet)

Inom ramen för särskild regeringssatsning startade arbetsgruppen sitt arbete i oktober 2019. Målet är att utarbeta ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med grund i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar gällande osteoporos hos högriskpatient med fraktur.

Övriga insatser

När området genomlystes 2018 identifierades variationer och skillnader i diagnostisering, behandling och åtgärder inom flera diagnoser och mellan regioner. Det gällde exempelvis hypertyreos, hyperparatyroidism (överskott av hormon i bisköldkörtel) samt könsdysfori. Dessutom saknades nationella kunskapsstöd inom stora centrala diagnosgrupper såväl för hypertyreos och hyperparatyroidism, som för hypotyreos (underproduktion av hormon i sköldkörtel) och obesitas (fetma).

Följande övriga insatser planeras de närmaste åren:

 • Hyperparatyroidism: Nationell arbetsgrupp planeras starta hösten 2020.
 • Obesitas: Nationella riktlinjer obesitas är beslutade av Socialstyrelsen att starta 2020. Nationella programområdet stödjer och kommer följa utvecklingen av detta arbete.
 • Hypotyreos: Nationell riktlinje för läkemedelsbehandling planeras att tas fram. Målsättning är ett samarbete med Läkemedelsverket.
 • Område könsdysfori: Socialstyrelsens pågående arbete Nationell högspecialiserad vård följs och värderas, alternativt att nationell arbetsgrupp planeras för start 2021.

Arbetsgrupper

Aktuellt

 • Samarbete med Socialstyrelsen och arbetet med nationell högspecialiserad vård för att identifiera vårdområden, samt att följa resultat och effekter av pågående arbeten.
 • Dialog med andra nationella programområden kring gränsdragningar och för samsyn i gemensamma vårdområden.
 • Dialog med patientorganisationer och professionsföreningar.
 • Översyn av inom området befintliga kvalitetsregister som en del i samarbete och utvecklingen av dessa.

Aktuella kvalitetsregister inom och angränsande till området endokrina sjukdomar

 • Nationella diabetesregistret (NDR)
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA). Inriktning är kirurgisk behandling av sjukdomar i tyreoidea (sköldkörteln), paratyroidea (bisköldkörteln) och binjurar.
 • Könsdysforiregistret
 • Svenska frakturregistret (SFR) och Rikshöft
 • Svenska hypofysregistret

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Håkan Fureman, Norra sjukvårdsregionen, specialistläkare endokrinologi, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Åke Tenerz, överläkare, Medicinkliniken Västmanlands sjukhus, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Charlotte Höybye, överläkare, endokrinologi och nefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bertil Ekman, överläkare, endokrinolog, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maria Thunander, endokrinolog, centralsjukhuset Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Gudmundur Johansson, överläkare, professor endokrina sjukdomar, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerad:

 • Göran Wallin, endokrinkirurg, Örebro universitetssjukhus, sjukvårdsregion Mellansverige