Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 juli 2021

Kontakt

NPO endokrina sjukdomar

Endokrinologi innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes. Programområdet leder kunskapsstyrningen inom sjukdomspanoramat.

Uppdrag

Programområdets uppdrag är att:

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom området
 • följa upp och analysera, genomföra behovs- och gapanalyser
 • utveckla och förvalta kunskapsstöd inom området
 • bidra i arbetet med utveckling och användning av kvalitetsregister
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Programområdet kan skapa nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika diagnosområden och för specifika frågor.

Insatsområden

Diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Arbetsgruppen har ett flerårigt arbete bakom sig och har utvecklat viktiga riktlinjer och undervisningsmaterial.

Diabetes med hög risk för fotsår

Området diabetes med hög risk för fotsår är angeläget då det är en stor patientgrupp, med stor andel äldre och som berör en hel vårdkedja. Gruppens uppdrag är att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom ramen för särskild regeringssatsning.

Hypertyreos

Hypertyreos är ett vanligt tillstånd och som innebär att sköldkörteln har en ökad produktion av hormon. Detta kan i sin tur påverka kroppens celler och organ till nedsatta funktioner. Inom området saknas ett nationellt kunskapsstöd för utredning och behandling. I november 2019 startade denna arbetsgrupp sitt arbete med målet att ta fram ett nationellt vårdprogram.

Hyperparatyroidism

Hyperparatyroidism innebär överskott av hormon i bisköldkörtel och är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård. Det saknas idag ett nationellt kunskapsstöd för utredning och behandling och målet är att ta fram ett nationellt vårdprogram. Arbetsgruppen startar sitt arbete i mars 2021.

Nationell arbetsgrupp hyperparatyroidism

Övriga insatser

När endokrina sjukdomsområdet genomlystes 2018 identifierades variationer och skillnader i diagnostisering, behandling och åtgärder inom flera diagnoser och mellan regioner. Det gällde exempelvis hypertyreos, hyperparatyroidism samt könsdysfori. Dessutom saknades nationella kunskapsstöd inom stora centrala diagnosgrupper såväl för hypertyreos och hyperparatyroidism, som för hypotyreos (underproduktion av hormon i sköldkörtel) och obesitas (fetma).

Följande övriga insatser planeras de närmaste åren:

 • Obesitas: Nationella riktlinjer obesitas beslutades av Socialstyrelsen att starta 2020. Nationella programområdet följer kontinuerligt och stödjer indirekt utvecklingen av detta arbete.
 • Hypotyreos: Nationell riktlinje för läkemedelsbehandling diskuteras som ett identifierat område att arbeta vidare med.
 • Könsdysfori: Socialstyrelsens arbete med Nationell högspecialiserad vård följs och värderas utifrån de beslut som är tagna i slutet av 2020 och vilken effekt i organisering av kompetens och struktur det kan ge i regioner och sjukvårdsregioner.

Aktuellt

 • Samarbete med Socialstyrelsen och arbetet med nationell högspecialiserad vård för att identifiera vårdområden, samt att följa resultat och effekter av pågående arbeten
 • Dialog med andra nationella programområden kring gränsdragningar och för samsyn i gemensamma vårdområden
 • Dialog med patientorganisationer och professionsföreningar
 • Översyn av inom området befintliga kvalitetsregister som en del i samarbete och utvecklingen av dessa

Aktuella kvalitetsregister inom och angränsande till området endokrina sjukdomar:

 • Nationella diabetesregistret (NDR)
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA). Inriktning är kirurgisk behandling av sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och binjurar
 • Könsdysforiregistret
 • Svenska frakturregistret (SFR) och Rikshöft
 • Svenska hypofysregistret

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Håkan Fureman, endokrinolog, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Niclas Abrahamsson, endokrinolog, Akademiska sjukhuset Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Charlotte Höybye, endokrinolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bertil Ekman, endokrinolog, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maria Thunander, endokrinolog, centralsjukhuset Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Gudmundur Johansson, endokrinolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Göran Wallin, endokrinkirurg, Örebro universitetssjukhus, sjukvårdsregion Mellansverige