Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO infektionssjukdomar

Prioriterade områden för NPO infektionssjukdomar är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Uppdrag

Nationellt programområde infektionssjukdomar har i uppdrag att bidra till en god, högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Målet är att patienter i hela landet ska erbjudas en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Prioriterade områden är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för införande i regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Insatsområden

Hepatit B och C

Uppdraget är att ta fram en plan för att utrota hepatit B och C i Sverige i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Detta sker i enlighet med WHO:s internationella mål om att minska nyinsjuknande i hepatit B och C med 90 procent och dödligheten i hepatit B och C med 65 procent. Arbetet har i viss mån fördröjts av covid-19-pandemin men en delleverans om hepatit C förväntas under våren 2021.

Strama - samverkan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. Arbetet för att motverka resistensutveckling och för utveckling av en effektiv behandling mot infektioner har hög prioritet, behov som kommer att kvarstå permanent.

NAG Strama stödjer hälso- och sjukvårdshuvudmännens nationella arbete och samordnar regionernas Stramagrupper i arbetet för en klok och ansvarsfull användning av antibiotika.

Sepsis

Uppdraget är att arbeta för en mer effektiv och jämlik sepsisvård genom att verka för implementering av centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Arbetsgruppen har därför utvecklat ett grunddokument för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning av sepsis.

Införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis är en viktig del av NPO infektionssjukdomars arbete under 2021, i samverkan med de regionala programområdena. Här ingår att bygga upp sepsislarm.

Aktuellt

Arbete pågår med att följa upp de nationella arbetsgrupperna inom hepatit, antibiotikaresistens (strama) och personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis.

NPO infektionssjukdomar för diskussioner med Socialstyrelsen, SKR och andra NPO om olika aspekter av covid-19-pandemin och handläggning av patienter med covid-19.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

  • Inger Dahlbom, inger.dahlbom@sll.se, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

  • Kristoffer Strålin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Maria Furberg, Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Henrik Eliasson, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anita Hällgren, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anna Jerkeman, Infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
  • Lars-Magnus Andersson, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen