Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO infektionssjukdomar

En infektion innebär att kroppen har angripits av bakterier, virus eller svamp. För att försvara sig reagerar kroppen oftast med en inflammation.

Uppdrag

Uppdraget är att bidra till en god, högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Vården ska vara kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv. Prioriterade områden är antibiotikaresistens, hepatit, sepsis och tuberkulos (TBC).

Insatsområden

Hepatit B och C

Uppdraget är att ta fram en plan för att utrota hepatit B och C i Sverige, tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Detta är i enlighet med WHO:s internationella mål om att minska förekomsten av hepatit C med 90 procent och dödligheten i hepatit med 65 procent. Ett första utkast ska presenteras under kvartal 1 2020 med sikte på slutgiltig version kvartal 2.

Strama - samverkan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största medicinska hoten mot svensk sjukvård. Arbetsgruppen ska arbeta för en korrekt och effektiv antibiotikaanvändning. Den ska också arbeta med att öka engagemanget för antibiotika- och antibiotikaresistens inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Mål:

  • Analysera hur behandlingsrekommendationer följs.
  • Analysera kvaliteten på antibiotikabehandling.
  • Medverka till att nationella kvalitetssystem utvecklas och används för uppföljning och förbättringsarbete.
  • Medverka till utvärdering av medicinska metoder samt bidra i arbetet med ordnat införande/ordnad utfasning av medicinska metoder.
  • Samverka med lokala stramagrupper, myndigheter och aktörer inom veterinärmedicin och miljö.

Sepsis

Uppdraget är att göra sepsisvården mer effektiv och jämlik, genom att implementera centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Arbetsgruppen ska därför utveckla ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning.

Tuberkulos

Resistensen mot de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos ökar, och WHO har antagit en global strategi för att utrota sjukdomen. Arbetsgruppen ska därför ta fram ett nationellt vårdprogram. Detta håller på att tas fram av Svenska Infektionsläkarföreningen och beräknas vara klart sommaren 2020. Vidare ska arbetsgruppen ta fram en nationell handlingsplan för prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos.

Ett första utkast till nationell plan för tuberkulosvård planeras vara klart för presentation kvartal 3 2021 med sikte på final version kvartal 1 2022.

Arbetsgrupper

Aktuellt

Arbete pågår med att följa upp de nationella arbetsgrupperna inom hepatit, antibiotikaresistens (strama) och personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis.

Våren 2020 startar rekrytering till sakkunniggrupper inom högsmittsamma sjukdomar och thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos. Detta ingår i Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, inger.dahlbom@sll.se, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Kristoffer Strålin, docent, överläkare, Patientområde infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Maria Furberg, specialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin, Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Henrik Eliasson, medicine doktor, överläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anita Hällgren, medicine doktor, överläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anna Jerkeman, medicine doktor, överläkare, Infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
  • Lars-Magnus Andersson, docent, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen