Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 november 2020

Kontakt

NAG Hepatit B och C

Hepatit är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Arbetsgruppen ska ta fram en plan för att utrota hepatit B och C i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag

Enligt WHO:s internationella mål ska det ske en minskning av incidensen med 90 procent och en minskning av dödligheten i hepatit med 65 procent. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering

Mål:

  • Kartlägga och bedöma det totala antalet smittade och hur övervakningen av hepatitepidemiologin bör se ut, tillsammans med Folkhälsomyndigheten 
  • Göra en bedömning av vilka metoder för screening som är mest effektiva samt föreslå screeningmodell (er), tillsammans med Folkhälsomyndigheten
  • Föreslå arbetssätt för att återfå kontakt med diagnosticerade patienter som tappat kontakten med sjukvården
  • Föreslå åtgärder för ökad medvetenhet och kunskap om hepatit hos allmänhet, sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer som möter hepatitpatienter
  • Samverka med referensgruppen för antiviral terapi, RAV, och rådet för nya terapier (NT-rådet) kring terapirekommendationer
  • Föreslå arbetssätt som i högre grad utnyttjar nya arenor för provtagning, behandling och/eller vaccination mot hepatit, till exempel sprututbytesverksamheter, kriminalvården och psykiatrin
  • Ta fram nationella målvärden för antal diagnosticerade och behandlade samt indikatorer för utvärdering av hur arbetet med eliminering av hepatit framskrider, med användning av existerande kvalitetsregister
  • Ta fram en implementeringsplan för de föreslagna åtgärderna
  • Ta fram en hälsoekonomisk analys av de föreslagna åtgärderna i samarbete med stödfunktioner inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationen

Ett första utkast till nationell plan för hepatiteliminering inklusive målvärden och indikatorer ska presenteras kvartal 1 2020 med sikte på final version kvartal 2 2020.

Kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, inger.dahlbom@sll.se, processledare, kommunikationsstrateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande

Soo Aleman, överläkare, docent, Patientområde infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion