Senast ändrad: 3 november 2020

Kontakt

NAG sepsis

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Arbetsgruppens mål är att göra sepsisvården mer effektiv och jämlik.

Uppdrag

Arbetsgruppen arbetar för att göra sepsisvården mer effektiv och jämlik genom att implementera centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Den ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning vid sepsis.

Mål:

 1. Kartlägga antal fall av sepsis, omfattning av sjukhusvård, dödlighet och långtidskomplikationer.
 2. Ta fram förebyggande åtgärder.
 3. Kartlägga vårdkedjan vid sepsis, från tidig upptäckt till rehabilitering. Detta för att kunna identifiera problemområden och ojämlikheter i vården.
 4. Göra en prioritering av problemområden som hittas under kartläggningen enligt punkt 1 samt i WHO:s sepsis-resolution. Detta styr det fortsatta arbetet.
 5. Strategier och åtgärder för mätning av process, resultat och implementering. Exempel:
  1. Strategier för ökad av medvetenhet hos allmänhet och sjukvårdspersonal om sepsis.
  2. Strategier för att identifiera sepsis i olika delar av vårdkedjan.
  3. Strategier för implementering av nationella vårdprogram och riktlinjer.
  4. Identifiera kvalitetsindikatorer och mål för vårdkedjan vid sepsis.
  5. Utveckla verktyg och system för monitorering och övervakning.
  6. Strategier för implementering av ett enhetligt sätt att koda sepsis enligt ICD-10.

Aktuellt

Den nationella arbetsgruppen är i slutfasen av att utforma ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis. Detta planeras vara färdigt för implementering under kvartal 2 eller 3 2020.

Kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Annica Rönnkvist, annica.ronnkvist@sll.se, klassifikationskoordinator, medicinsk sekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Kristoffer Strålin, docent, överläkare, patientområde infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland