Senast ändrad: 3 november 2020

Kontakt

NAG Strama

Arbetsgruppen arbetar för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga behandling mot bakteriella infektioner i en hälso- och sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Uppdrag

 • Skapa engagemang för antibiotika och antibiotikaresistens inom hälso- och sjukvården och i samhället, samt främja korrekt och effektiv antibiotikaanvändning.
 • Följa och analysera följsamheten till behandlingsrekommendationer och kvaliteten på antibiotikabehandling av infektioner, på nationell nivå.
 • Medverka till att nationella kvalitetssystem utvecklas och används för uppföljning och förbättringsarbete. Detta gäller antibiotikaresistens och diagnos- och laboratoriekopplade förskrivningsdata i öppenvård och på sjukhus samt att det utvecklas system för att följa tecken på eventuell underförskrivning av antibiotika.
 • Medverka till utvärdering av medicinska metoder samt bidra i arbetet med ordnat införande/ordnad utfasning av medicinska metoder.
 • Samverka med regionala stramagrupper, myndigheter och aktörer inom veterinärmedicin och miljö.
 • Ta fram nya och kontinuerligt uppdatera nuvarande nationella behandlingsrekommendationer i samarbete med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, specialitetsföreningar och i särskilda arbetsgrupper, samt att göra dessa kända och tillgängliga digitalt och i tryck.
 • Arrangera nationella utbildningar och workshoppar för professionen inklusive webbutbildningar och inspelade föreläsningar.
 • Främja erfarenhetsutbyte och delande av erfarenheter och framtaget informationsmaterial från regionala stramagruppers arbete.
 • Ta fram nationella kvalitetsindikatorer och mål för antibiotikaanvändning i primärvård och slutenvård.
 • Aktivt delta i samarbeten, arbetsgrupper och referensgrupper rörande antibiotikafrågor hos nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen, samt i Nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens.
 • Stödja folkhälsoarbete och verka för vaccinationer för att minska uppkomsten av infektioner.
 • Komma med förslag på och medverka i prioriteringar av ny forskning.
 • Vara projektpartner i nationella och internationella forskningsprojekt.
 • Vara remissinstans och dialogpartner i antibiotikafrågor för sjukvården, myndigheter och intresseorganisationer.
 • Bedriva omvärldsspaning och sprida svenska erfarenheter internationellt. Vår kompetens och våra erfarenheter är efterfrågade både av WHO och andra länders sjukvårdsystem.

Aktuellt

 • Aktiv projektpart i Vinnovaprojekten Ett antibiotikasmart Sverige och Platinea.
 • Verka för att kunna genomföra satsningen Antibiotikalyftet, där följande åtgärder ingår:
  • Alla läkare och tandläkare ska fortbildas i enlighet med ESCMID:s generic competencies under 5 år.
  • Breddinföra antibiotikaronder på relevanta avdelningar på alla akutsjukhus inom 5 år.
  • Alla regioner ska införa PrimärvårdsKvalitet och fullt ut använda data i förbättringsarbetet.
  • Förhindra spridning av antibiotikaresistens på sjukhus.
 • Skapa en arbetsgrupp 2020 som ska ta fram nationella behandlingsrekommendationer för antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi.
 • Hålla en nationell kurs i lokalt Stramaarbete 19–20 mars 2020.
 • Arrangera Stramadagen 20 maj 2020 i samarbete med Folkhälsomyndigheten.
 • Arrangera workshop om Svensk bevakning av antibiotikaresistens (Svebar) och resistensdata i samarbete med Folkhälsomyndigheten, referensgrupp för antibiotikafrågor (RAF), och regionala mikrobiologiska laboratorier i november 2020.
 • Arrangera en nationell workshop i Stockholm hösten 2020 om antibiotikabehandling vid palliativ vård och avancerad hemsjukvård.
 • För mer information och nyheter se strama.se

Kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Maria Marklund, maria.b.marklund@regionvasterbotten.se, administratör, Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Ordförande

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Umeå, Norra sjukvårdsregionen