Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 14 december 2020

Kontakt

NAG uppföljning efter covid-19

Arbetsgruppens mål är ett multidisciplinärt samordnat och strategiskt planerat arbete med uppföljning av patienter med covid-19, i olika delar av vårdkedjan över hela landet.

Uppdrag

Nationell arbetsgrupp (NAG) för uppföljning efter covid-19 bildades i september 2020 efter en behovsinventering mellan Nationellt systemet för kunskapsstyrning hälso- coh sjukvård och Socialstyrelsen. I behovsinventeringen sågs ett tydligt behov av att samordna arbetet med uppföljning av patienter med covid-19 i olika delar av vårdkedjan.

NAG för uppföljning efter covid-19 omfattar ledamöter som nominerats från NPO infektionssjukdomar (uppdragsgivande NPO), NPO lung- och allergisjukdomar, NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Nationellt primärvårdsråd, Socialstyrelsen och Svenska Covidföreningen.

Uppdrag

  • Omvärldsbevakning inom området uppföljning efter covid-19.
  • Identifiera behov av kunskapsstöd samt kompetensutveckling.
  • Bistå med expertis till Socialstyrelsen vid framtagande av kunskapsstöd som underlag för huvudmännens prioriteringar och för användning i möten med patienter (till exempel processtöd och vård- och behandlingsrekommendationer).
  • Ta fram beskrivningar av vårdprocesser som vid behov sträcker sig över flera vårdprofessioner och vårdnivåer.

Mål

Målet är ett multidisciplinärt samordnat och strategiskt planerat arbete med uppföljning av patienter med covid-19, i olika delar av vårdkedjan över hela landet.

Aktuellt

Aktiviteter som genomförs hösten 2020:

  • Frågeformulär riktat till patienter för beskrivning av covid-19-symtom.
  • SOP (Standard Operation Procedure) för diagnossättning i primärvården.
  • Faktagranskning av patientvägledning för 1177 Vårdguiden angående besvär efter covid-19.

Kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, inger.dahlbom@sll.se, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Katharina Stibrant-Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin, Göteborgs Universitet, Västra sjukvårdsregionen