Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO levnadsvanor

Hälsorelaterade levnadsvanor bedöms ha betydelse för nio av de tio vanligaste sjukdomstillstånd som leder till för tidig död. Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor.

Uppdrag

Programområdet går på bredden och har bäring i samtliga andra programområden. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor smidigt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar.

Insatsområden

  • Enhetlig dokumentation

Kartläggning av området levnadsvanor visar på betydande brister vad gäller vårdens insatser. Vad gäller befintliga kvalitetsregister är bilden att levnadsvanor, med få undantag, dokumenteras på ett bristfälligt sätt. Arbete pågår därför i samarbete med Socialstyrelsen och Strukturerad vårdinformation i syfte att revidera indikatorfrågor som ska användas i vårdmötet för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor hos patienten. Därmed tillförs också underlag för en mer enhetlig dokumentation av levnadsvanor i patientjournalen.

Vårdprogram och vårdförlopp

En arbetsgrupp har tagit fram ett nationellt vårdprogram med hjälp av ett antal existerande regionala vårdprogram. Levnadsvanor skall även integreras i samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Lars Weinehall, specialistläkare allmänmedicin och epidemiologi, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Åsa Thurfjell, specialistläkare allmänmedicin, hälsofrämjande arbete vårdutvecklingsledare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Malin Skogström, specialistläkare allmänmedicin, EC Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Lena Lönnberg, fysioterapeut, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Mats Börjesson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Centrum för hälsa- och prestationsutveckling (CHP), Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Sofia Dahlin, specialistläkare socialmedicin, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerad

  • Hans Lingfors, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor NKK, Sydöstra sjukvårdsregionen

Läs vidare