Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

NAG obstruktiv sömnapné hos vuxna

Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Oftast beror det på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen.

Uppdrag

Prevalens hos vuxna i Sverige beräknas till cirka 10 procent hos män och 5 procent hos kvinnor med behandlingskrävande sömnapné; potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framförallt hjärt‐ och kärlsjukdom. Därtill ökad olycksfallsrisk i trafik och arbete. Stora regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier (referens till Socialstyrelsens rapport 2019). Avsaknad av nationella riktlinjer för behandling.

Årets insatser fokuserar på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården.

Följande aktiviteter är planerade att genomföras av nationella arbetsgruppen:

 • Färdigställa nationellt vårdprogram enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • Delta i SKR-projekt för framtagning av vägledning för egenmonitorering/telemedicin
 • Ta fram nationellt vårdförlopp för obstruktiv sömnapné enligt fastställd process

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Britt-Marie Akre, britt-marie.akre@vgregion.se, medicinsk sekreterare, Västra sjukvårdsregionen

Ordförande

Ludger Grote, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Martin Ulander, neurofysiolog, Neurofysiologiska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Danielle Friberg, specialistläkare sömnapné, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Stillberg, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Isacsson, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åke Tegelberg, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Theorell Haglöw, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hedner, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Tarmo Murto, sjuksköterska, andningsenheten, Medicincentrum Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jonas Spaak, kardiolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Zarita Nilsson, sjuksköterska, Södra sjukvårdsregionen
 • Gerd Grundström, patientrepresentant, Apnéföreningen
 • Karin Söderberg, patientrepresentant, Apnéföreningen

Adjungerade:

 • Karl Franklin, specialistläkare lungmedicin, kirurg, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Leissner, neurolog, Sjukvårdsregion Mellansverige