Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO medicinsk diagnostik

Programområdet har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Uppdrag

Programområdet har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi. Syftet är att stödja och förverkliga en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Insatsområden

 1. Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nukleärmedicinska undersökningar
 2. Samverkansgrupp Cancer: Utformning av nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering.
 3. Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning.
 4. Nationell strategi för digitalisering av patologisk bilddiagnostik.
 5. Nationell samordning av nomenklatur och kod för undersökningar och tester inom medicinsk diagnostik.
  1. Samordning bidrar till ökad patientsäkerhet när resultat av laboratorieundersökningar överförs mellan olika IT-system i sjukvården såsom patientjournaler och kvalitetsregister. Jämförbarhet av resultat kan bidra till ökat lärande. Programområdet kommer under 2020 att undersöka förutsättningarna för en nationell samordning och förvaltningsstruktur av nomenklatur och kodverk inom medicinsk diagnostik.
 6. AI inom mammografi
  1. Programområdet kommer att tillsammans med landets experter inom området utforska förutsättningarna för klinisk implementation av AI inom mammografi.

De första fyra områden (1–4) föreslås som nationella arbetsgrupper (NAG) och kommer att beskrivas i större detalj nedan. De två sista kommer att utredas med resurserna inom NPO.

Arbetsgrupper

Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nukleärmedicinska undersökningar. Under uppstart 2020.

En temporär nationell arbetsgrupp är under etablering som ska utreda förutsättningarna för en regiongemensam upphandling, implementering samt förvaltning av ett nationellt system för remittentstöd vid remiss till undersökningar med joniserande strålning.

NGS Cancer: Utformning av nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering. Under uppstart 2020.

DNA-sekvensering ger ökad precision vid diagnostik och behandling av cancer. Den nationella arbetsgruppen skall utarbeta nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA sekvensering. Riktlinjerna kommer att vara viktiga för läkares kompetensutveckling och skall bidra till en mer jämlik vård för cancerpatienter.

Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning. Under uppstart 2020.

Blodförsörjningen i Sverige, som idag sker regionalt, beror både av tillgång till blod och användning av blod. En adekvat blodförsörjning är viktigt inte minst ur beredskapssynpunkt. Långtidseffekten av en gemensam nationell blodförsörjning för samhället och sjukvården är ett stabilt blodlager vilket är en av förutsättning för att en nationell jämlik avancerad sjukvård ska kunna bedrivas. Den nationella arbetsgruppen ska ta fram en nationell blodförsörjningsplan och ett beslutsstöd för blodanvändning.

Nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin. Under uppstart 2020.

I dagsläget råder en brist på jämlikhet för patienter inom landet vad gäller bland annat möjligheter till snabb konsultation inom/mellan sjukvårdsregioner och bildvisning som beslutsstöd vid multidisciplinära konferenser, MDK. Arbetet med digital patologi möjliggör effektivisering och kvalitetshöjning av den diagnostiska processen. Den nationella arbetsgruppen kommer att ta fram en nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

 • Leyla Jalilian, leyla.jalilian@sll.se, projektledare, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

 • Joachim Lundahl, MLA, ställföreträdande funktionsområdeschef Karolinska Universitetslaboratoriet, överläkare, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Inga Zelvyte, överläkare, specialistläkare klinisk kemi, medicinsk chef, Kemilaboratoriet Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • David Gisselsson, professor, överläkare klinisk patologi, Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen
 • Katrine Riklund, professor, överläkare radiologi/nukleärmedicin Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, disputerad i cellbiologi, verksamhetschef, Röntgenkliniken i Västmanland, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carl Backman, överläkare radiologi, biträdande verksamhetschef Diagnostik och Service, Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen