Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 juli 2021

Kontakt

NPO njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Att inom området för njur- och urinvägssjukdomar utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte.

Insatsområden

Programområdet har startat två nationella arbetsgrupper för att ta fram riktlinjer och vårdprogram för kronisk njursjukdom respektive njursten.

Kronisk njursjukdom

Ett nytt nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom (CKD) har tagits fram och publicerades i maj 2021 på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Övergripande mål:

 • Att upptäcka njursjukdom tidigt och uppnå så god prevention som möjligt

Målområden:

 • Minskade läkemedelsbiverkningar
 • Förbättrade blodtrycksnivåer
 • Minskat behov av sjukvård och vårdplatser

Njursten

Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete. Idag finns ingen konsensus kring hur behandling ska ske. För närvarande är vårdprogram för njursten under framställande på flera håll i landet. Dessa behöver samordnas och nationella riktlinjer skapas för att vården ska bli kunskapsbaserad och jämlik.

Övergripande mål:

 • Ta fram nationella principer för njurstensbehandling

Målområden:

 • Att enas om diagnossättning och behandlingssätt
 • Ett gemensamt utredningsprogram efter njurstensanfall

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet kring Nationell högspecialiserad vård (NHV) påbörjades under 2019 och är en pågående process. NPO njur- och urinvägssjukdomar har under året lämnat en bruttolista för fem potentiella områden. Stor vikt läggs vid att ta fram områden som kan ge bättre vård utan att äventyra annan vård och som helhet skapa god patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

Aktuellt

 • NAG kronisk njursjukdom (CKD) har tagit fram ett nationellt vårdprogram som publicerades på Nationellt kliniskt kunskapsstöd i maj 2021.
 • Nyhet om vårdprogram för kronisk njursjukdom
 • NAG njursten arbetar med fokus på omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Anders Christensson, njurläkare, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Andreas Jonsson, njurläkare, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Sundqvist, urolog, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Inge Højgaard, urolog, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ola Samuelsson, njurläkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Peter Bárány, njurläkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland