Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 april 2021

Kontakt

NPO njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Att inom området för njur- och urinvägssjukdomar utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte.

Insatsområden

Programområdet har startat två nationella arbetsgrupper. Arbetet inom arbetsgrupperna, för att ta fram riktlinjer och vårdprogram, blir en förutsättning för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Kronisk njursjukdom

Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt gemensamt underlag för hur kroniskt njursjuka patienter ska omhändertas och följas upp på ett strukturerat sätt, samt definiera på vilka vårdnivåer patienter i olika stadier ska skötas. Arbetsgruppen ska också ta fram underlag för hur prevention ska bedrivas optimalt. Profylaktiska åtgärder kan sakta ner utvecklingen av njursjukdomen och minska risken för hjärtkärlsjukdomar och mortalitet, samt minska risken för andra komplikationer såsom skelettsjukdom och malnutrition. Därför är det viktigt att första vårdnivån, primärvården, får kunskap om hur patientgruppen bör handläggas för att vården ska kunna ske på rätt nivå. Rätt läkemedelsbehandling och dosering av läkemedel vid nedsatt njurfunktion är en annan viktig fråga som arbetsgruppen arbetar med, likaså hur remissflöden bör hanteras.

Övergripande mål:

 • Att upptäcka njursjukdom tidigt och uppnå så god prevention som möjligt

Målområden:

 • Minskade läkemedelsbiverkningar
 • Förbättrade blodtrycksnivåer
 • Minskat behov av sjukvård och vårdplatser

Njursten

Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete. Idag finns ingen konsensus kring hur behandling ska ske. För närvarande är vårdprogram för njursten under framställande på flera håll i landet. Dessa behöver samordnas och nationella riktlinjer skapas för att vården ska bli kunskapsbaserad och jämlik.

Övergripande mål:

 • Ta fram nationella principer för njurstensbehandling

Målområden:

 • Att enas om diagnossättning och behandlingssätt
 • Ett gemensamt utredningsprogram efter njurstensanfall

Nationell arbetsgrupp njursten

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet kring Nationell högspecialiserad vård (NHV) påbörjades under 2019 och är en pågående process. NPO njur- och urinvägssjukdomar har under året lämnat en bruttolista för fem potentiella områden. Stor vikt läggs vid att ta fram områden som kan ge bättre vård utan att äventyra annan vård och som helhet skapa god patientsäkerhet.

Aktuellt

 • NAG kronisk njursjukdom (CKD) arbetar med fokus på strukturerat omhändertagande.
 • NAG njursten arbetar med fokus på omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete.
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kronisk njursjukdom har varit ute på remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Anders Christensson, njurmedicin, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Andreas Jonsson, njurläkare, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Sundqvist, verksamhetschef, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Inge Højgaard, urolog, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ola Samuelsson, njurläkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Peter Bárány, njurläkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland