Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NPO öron-, näsa-, halssjukdomar

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden. Allt fler personer får hörselnedsättning, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Uppdrag

Programområdet har kartlagt sjukvården för öron-, näs-, och halssjukdomar i landet, med syfte att få en övergripande bild. I samverkan med Socialstyrelsen sker ett arbete med nivåstrukturering för nationell högspecialiserad vård inom öron-, näs och halsområdet. Hela området behöver genomlysas, och ett kunskapsunderlag behöver tas fram för att skapa en mer jämlik diagnostik, behandling och uppföljning.

Fortsatt analys av kunskapsgap, behov och prioritering har gjorts. Prioriterade områden:

 • Implementering av resultat från tonsillregistret
 • Hörselnedsättning, beslutsstöd vid hörselnedsättning: underlag för planering och i mötet med patienten. Struktur och process för god samverkan i hela vårdkedjan, primärvård – specialistvård. Identifiera åtgärder som ger bäst patientnytta.
 • Kirurgi vid sömnapné, nationell riktlinje.

Implementering av resultat från tonsillregistret prioriteras initialt.

Arbetsgrupper

 • Grav hörselnedsättning
 • Hörselnedsättning, två delar: audiologi och otokirurgi
 • Obstruktiv sömnapné hos barn
 • Tonsilloperation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Göran Laurell, Akademiska sjukhuset Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Thorbjörn Holmlund, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Caroline Gahm, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Tatiana Jaklovska, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Radi Jönsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Lennart Greiff, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen