Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 januari 2021

Kontakt

NPO psykisk hälsa

Psykisk hälsa/ohälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre. Området är angeläget för både regioner och kommuner.

Uppdrag

Det finns stora utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa. Bland annat finns ett antal nationella riktlinjer som inte används på ett tillräckligt bra sätt. Med utgångspunkt i detta har fem nationella arbetsgrupper startats sedan 2018, med uppdrag att sammanställa nationella vård- och insatsprogram (VIP) som riktar sig till verksamheter inom både regioner och kommuner. Det finns många beröringspunkter med andra programområdet som kräver samverkan i arbetet.

Utöver de fem arbetsgrupperna har ytterligare cirka 20 områden identifierats där det skulle behöva tillsättas arbetsgrupper inom de närmaste åren.

Området psykisk hälsa/ohälsa är ett angeläget för både regioner och kommuner. Samverkan är en utmaning på både organisations- och patient- och brukarnivå. Det finns behov av samordning och stöd för att hitta strukturer där kommuner och regioner kan samverka på sjukvårdsregional nivå. Programområdet har konstaterat att det finns begränsad tillgång till personer med rätt kompetens på länsnivå och att det finns stora vinster med effektivare arbetsformer och samarbete mellan kommuner och landsting.

Insatsområden

Färdigställa och stödja implementering av nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

Syftet med nationella vård- och insatsprogram (VIP) tar ett brett grepp kring psykisk hälsa. Utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar ska information presenteras på ett sätt som är anpassat efter olika yrkesgruppers/personals behov inför eller i mötet med patient/brukare. Målet är en god och jämlik vård över landet. De nationella vård- och insatsprogrammen sammanställs utifrån en framtagen arbetsprocess som inkluderar arbete kring innehåll (utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag), indikatorer, test av användbarhet, spridningsplan samt kommunikation och utvärdering. Efter det att en VIP är lanserad fortsätter arbetsgruppen (NAG) med arbete kring implementering och eventuella revideringar.

Vård- och insatsprogram (VIP) 2020

 • VIP schizofreni- och liknande tillstånd (lanserades april 2019)
 • VIP självskadebeteende (lanserades november 2019)
 • VIP depression och ångestsyndrom (lanserades mars 2020)
 • VIP Skadligt bruk och beroende (lansering höst 2020)
 • VIP ADHD (lansering höst 2020)

Fortsätta arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för schizofreni

Under 2019 togs det fram ett vårdförlopp för schizofreni (förstagångsinsjuknande) som varit på remiss under början av 2020. Under 2020 kommer vårdförloppet arbetas om utifrån remissvaren, för att sedan implementeras. Under 2020 kommer även ett arbete genomföras för att utvidga omfattningen av vårdförloppet samt uppstart av ytterligare två vårdförlopp inom områdena självskada och ångest/depression.

Aktiviteter 2020

 • Inleda arbete för eventuell uppstart av nya arbetsgrupper
 • Vidareutveckla modell för uppföljning av vård- och insatsprogram
 • Öka delaktighet från kommunerna i programområdet psykisk hälsa
 • Ge stöd till regional implementering av vård- och insatsprogram med samordnande stöd av befintliga arbetsgrupper.

Programområdet utvecklar arbetsformer för hur implementeringsstöd kan erbjudas regionerna och kommunerna på ett sätt som är effektivt och ger synergieffekter. Tidigare positiva erfarenheter från bland annat Nationella självskadeprojektet tas med i arbetet.

Arbetet har påbörjats i nationell arbetsgrupp för schizofreni med analys av regionernas och kommunernas behov och önskemål av implementeringsstöd, samt insamling av regionalt framtagna implementeringsstöd som kan vara aktuella för nationell spridning.

Arbetsgrupper

Aktuellt

Arbetet fortskrider i stort sett som planerat men med anpassning till covid-19 som påverkat vissa tidplaner.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, enhetschef, Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) i Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region:

 • Kristina Mårtensson, verksamhetschef, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Lise Bergman Nordgren, regional samordnare Suicidprevention, Psykiatri Ledning, Region Örebro län, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Franck, professor, verksamhetschef, tillförordnad FoUU-direktör, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör Region Kalmar län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sophia Eberhart, verksamhetschef BUP, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kommun:

 • Jan Persson, regional samordnare, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Westin, processledare, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ola Götesson (vice ordförande NPO), chef Kommunal utveckling, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Wilhelmson, processledare Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, Västra sjukvårdsregionen
 • Emelie Sundén, strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne