Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO psykisk hälsa

Programområdet arbetar för att skapa förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet. Psykisk hälsa är ett brett område och en angelägenhet för både regioner och kommuner. Området omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för barn, vuxna och äldre.

Uppdrag

Fem nationella arbetsgrupper är etablerade inom NPO psykisk hälsa. Dessa har sammanställt nationella vård- och insatsprogram (VIP) som riktar sig till verksamheter inom både regioner och kommuner. De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska, tillsammans med insatser för att stödja implementering, öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för all hälso- och sjukvård, såväl specialistpsykiatri som primärvård, men även för socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

NPO psykisk hälsa ansvarar även för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom området.

Området psykisk hälsa är angeläget för både regioner och kommuner. Det är därför viktigt att skapa strukturer för samverkan på organisations-, patient- och brukarnivå.

Det finns många beröringspunkter med andra programområdet som kräver samverkan i arbetet, exempelvis den sämre somatiska hälsan hos långvarigt psykiskt sjuka, psykisk ohälsa i samband med covid-19, levnadsvanor och psykisk hälsa.

Insatsområden

Stödja implementering, uppföljning och revidering av framtagna vård- och insatsprogram (VIP).

Rätt kunskap behöver finnas och omsättas i varje möte mellan personal och patient eller brukare. Framtagande av nationella kunskapsstöd inom respektive nationell arbetsgrupp (NAG) i form av vård- och insatsprogram stöder detta.

Innehållet i vård-och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och patient eller brukare. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats, för specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola, ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn. Målet är en god och jämlik vård över landet.

Fortsatt arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process. Vårdförlopp ska bidra till en säker, delaktig och bra vård.

Vårdförlopp för nyinsjuknade i schizofreni blev klart 2020. Arbetet med vårdförlopp nummer två, vård och behandling vid schizofreni pågår. Det förväntas skickas ut på remiss i september och fastställas för implementering före årsskiftet. Ytterligare två vårdförlopp ska tas fram under 2021 inom områdena självskada samt depression. Tidsplanen för dessa är ännu inte fastställd.

NPO psykisk hälsa utvecklar arbetsformer för hur implementeringsstöd kan erbjudas till regionerna och kommunerna på ett sätt som är effektivt och ger synergieffekter. Tidigare positiva erfarenheter från Nationella självskadeprojektet står i relevanta delar modell för arbetet. Gemensamt nationellt implementeringsmaterial och stöd har tagits fram för självskada och schizofreni.

Aktuellt

Arbete pågår med vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och behandling, som beräknas vara klart under 2021. Ytterligare två vårdförlopp är under framtagande med start 2021; vårdförlopp inom området självskada samt för depression och ångestsyndrom. Arbetet under våren 2021 kommer fortsatt att präglas av den pågående pandemin vilket påverkar möjligheterna till deltagande i arbetsgrupper negativt men ger samarbetsytor med andra nationella programområden på ett positivt sätt.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

 • Elna Persson, rs.npo.ph@vgregion.se, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ordförande

 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Kristina Mårtensson, verksamhetschef, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Lise Bergman Nordgren, kvalitetsstrateg, Psykiatri Ledning, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sophia Eberhart, verksamhetschef BUP, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Jan Persson, regional samordnare, Region Jämtland-Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun
 • Deepa Singhru, processledare, Social välfärd, Storstockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Wilhelmson, processledare Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
 • Emelie Sundén, strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne

Adjungerad

 • Ing-Marie Wieselgren, specialist psykiatri, psykiatrisamordnare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)