Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 januari 2021

Kontakt

NAG adhd

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram för adhd. Det övergripande syftet är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bättre resultat i både regioner och kommuner.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att färdigställa och förankra ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för adhd. VIP har ett brett grepp och ska utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar presentera information som är anpassad till olika yrkesgruppers/personals behov inför eller i mötet med patient och brukare. Arbetet görs utifrån egen kompetens och i samarbete med regionala och lokala nätverk. Arbetsgruppen ska etablera kontakter och samla information om lokala ”goda exempel” avseende arbete med adhd.

Som utgångspunkt för sitt arbete har arbetsgruppen ett kansliutkast som Uppdrag Psykisk Hälsas kansli (på SKR) har låtit ta fram. Utkastet är en sammanställning av vedertagna kunskapskällor från bland annat Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och forskningssammanställningar samt av beprövad erfarenhet från bland annat professions- och brukarföreningar. Det nationella vård- och insatsprogrammet syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Aktuellt

Lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd planeras till hösten 2020.

Kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Gunilla Granholm, specialistpsykolog, BUP Malmö, Södra sjukvårdsregionen