Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NAG schizofreni och liknande tillstånd

Arbetsgruppen har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni. Arbetsgruppen har nu i framför allt i uppdrag att se över stöd till implementering av VIP, göra eventuella revideringar samt vara delaktiga i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen har tagit fram vård- och insatsprogram och kommer att fortsätta sitt arbete även efter att programmet har lanserats. Uppdraget handlar om att stödja implementeringen av VIP, se över eventuella uppdateringar samt delta i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (färdigställande och implementering av det första vårdförloppet samt framtagande av ett uppföljande vårdförlopp).

Stöd till implementering

  • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av vård- och insatsprogram på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
  • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för vård- och insatsprogrammet som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
  • Utifrån framtagna nationella indikationer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i vård- och insatsprogrammen ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Arbetet handlar om att få vård- och insatsprogrammet att användas i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev samt att vårdförloppet ska bli klart för implementering.

Kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Maria Scott, sjuksköterska, Norra Stockholms psykiatri, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland