Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 januari 2021

Kontakt

NAG skadligt bruk och beroende

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för skadligt bruk och beroende. Det övergripande syftet med nationella vård- och insatsprogram är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bättre resultat i både regioner och kommuner.

Uppdrag

Uppdraget är att färdigställa och förankra ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för skadligt bruk och beroende. VIP har ett brett grepp och ska utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar presentera information som är anpassad till olika yrkesgruppers eller personals behov inför eller i mötet med patient eller brukare.Arbetet görs utifrån egen kompetens och i samarbete med regionala och lokala nätverk. Uppgiften är även att etablera kontakter och samla information om lokala ”goda exempel” avseende arbete med skadligt bruk och beroende.

Som utgångspunkt för sitt arbete har arbetsgruppen ett kansliutkast som Uppdrag Psykisk Hälsas kansli (på SKR) låtit ta fram. Utkastet är en sammanställning av vedertagna kunskapskällor från bland annat Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och forskningssammanställningar, samt beprövad erfarenhet från bland annat professions- och brukarföreningar. Det nationella vård- och insatsprogrammet syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev.

Aktuellt

Lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) planeras till hösten 2020.

Kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Anna Thurang, sektionschef, Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland