Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdet vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

Uppdrag

Uppdraget omfattar rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, och gäller hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primär- och specialistvård, rehabilitering i öppen och slutenvård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Programområdet har ett särskilt fokus på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning i alla åldrar, diagnosgrupper och vårdnivåer.

Insatsområden

Rehabilitering

Programområdets kartläggning av rehabiliteringsområdet visar behov av:

 • en långsiktig hållbar struktur för samverkan
 • definitioner av vad som är generisk respektive diagnosspecifik rehabilitering
 • en generisk modell för rehabilitering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • ett standardiserat vårdförlopp för personer med traumatisk hjärnskada

Störst utmaningar och förbättringsmöjligheter finns i rehabilitering av personer med omfattande funktionsnedsättningar och personer med komplexa hälsotillstånd.

Målet med kartläggningen är att:

 • skapa förutsättningar för en gemensam syn på rehabilitering
 • skapa förutsättningar för bättre kvalitet i patientmötet och bättre vårdprocesser
 • tydliggöra vilka rehabiliteringsinsatser som har störst effekt för god hälsa och jämlik vård

Habilitering

Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar har sämre somatisk och psykisk hälsa och sämre tillgång till vård än andra. Vanliga hälsoproblem är övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Möjligheter till habilitering ser olika ut över landet och konsekvenser av detta leder till stora ojämlikheter i vården.

Programområdets kartläggning av habiliteringsområdet visar behov av fördjupning och dialog om i första hand:

 • neuropsykiatriska tillstånd
 • skillnader i hälsoutvecklingen
 • gränssnitt och bristande samordning
 • habiliteringsverksamheternas organisering och uppdrag
 • prioriterings- och beslutstöd inom habiliteringen

Insatsen ska tydliggöra förbättringsområden med målet att förbättra samordningen av insatser samt hälsoutvecklingen hos patienter med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Regionernas processer och rutiner för det försäkringsmedicinska uppdraget varierar. Befintliga försäkringsmedicinska kunskapsstöd och beslutsstöd behöver utvecklas och samordnas för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare att
hantera det försäkringsmedicinska uppdraget med god kvalitet och hög patientsäkert.

Insatserna ska bidra till:

 • Att i samverkan med andra myndigheter och huvudmän ta fram ett samlat nationellt försäkringsmedicinskt kunskapsstöd (bästa praktik).
 • Att utifrån det nationella kunskapsstödet verka för regionernas implementering av försäkringsmedicinska processer och rutiner på olika nivåer (ledningssystem) för att säkerställa försäkringsmedicinsk kvalitet i patientmötet och skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Att skapa förutsättningar för en god och jämlik vård inom det försäkringsmedicinska området.

Arbetsgrupper

Aktuellt

Pågående kartläggningar av området rehabilitering och området habilitering samt programområdets arbete med ett kunskapsstöd och ledningssystem för området försäkringsmedicin fortsätter 2020.

I dialog med myndigheter, kommuner, professionsföreningar och patientorganisationer har för programområdet viktiga hörnstenar identifierats:

 • personcentrering
 • patientens delaktighet i vårdplanering
 • sekundärprevention
 • samordning mellan NPO, huvudmän och myndigheter
 • implementering
 • forskning och utbildning

Sedan september 2019 finns kommunal representation i programområdet.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Stefan Bragsjö. sjukgymnast, verksamhetschef Samrehab, Region Kalmar län, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Marine Sturesson, medicine doktor, arbetsterapeut, processledare för försäkringsmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Catharina Nygren Deboussard, specialist i rehabiliteringsmedicin, överläkare Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mattias Cloodt, processledare försäkringsmedicin, Utveckling och innovation, Forskning utveckling utbildning (FUU), Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Eva Stjernström, fysioterapeut, Master of public administration, ledningsstrateg, Region Värmland, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Annika Waser, sjuksköterska, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen

Kommunrepresentanter

 • Ulrika Gustafsson, omsorgschef Värnamo kommun
 • Camilla Arvidsson, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), sjukgymnast, Rehab-enheten, Kalmar kommun