Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO reumatiska sjukdomar

Programområdet arbetar med att öka kunskapen om och säkerställa evidensbaserade metoder för utredning, diagnostik och behandling av reumatiska sjukdomar. Detta ska leda till jämlik och god vård för personer med reumatisk sjukdom oavsett var i landet man bor.

Uppdrag

Syftet är att stödja en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård inom svensk reumatologi.

Inom programområdet ingår det många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue, stor trötthet eller utmattning, är vanligt vid de reumatiska sjukdomarna. Vårt programområde sträcker sig från 18 års ålder och uppåt. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom till exempel lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Team-arbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Insatsområden

  • Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit har tagits fram inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen.
  • Samarbete med Socialstyrelsen kring nivåstrukturering.
  • Kontakt med Socialstyrelsen om arbetet med riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.
  • GAP-diskussioner och -analyser har startats upp och pågår.
  • Samarbete med sjukvårdsregionernas RPO reumatiska sjukdomar har skapats och byggts upp.

Aktuellt

Nationell arbetsgrupp för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp RA har beviljats förlängning och arbetet kommer att fortgå under 2020.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, malin.regardt@sll.se, processledare i region Stockholm, medicine doktor och arbetsterapeut, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Ralph Nisell, nationell registerhållare SRQ, centrum för reumatologi Stockholm och reumatologi Karolinska, överläkare, docent, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Gerd-Marie Alenius, överläkare, docent, reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Ann Knight, docent, överläkare, reumatologi, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Alf Kastbom, adjungerad universitetslektor Linköpings universitet, överläkare reumatologiska kliniken i Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Eva Klingberg, docent och adjungerad lektor Göteborgs Universitet, överläkare reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
  • Jon Einarsson, överläkare, medicine doktor, sektionschef reumatologiska kliniken Skånes Universitetssjukvård, Södra sjukvårdsregionen