Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 april 2021

Kontakt

NPO reumatiska sjukdomar

Programområdet arbetar med att öka kunskapen om och säkerställa evidensbaserade metoder för utredning, diagnostik och behandling av reumatiska sjukdomar. Detta ska leda till jämlik och god vård för personer med reumatisk sjukdom oavsett var i landet man bor.

Uppdrag

Syftet är att stödja en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård inom svensk reumatologi.

Inom programområdet ingår det många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue, stor trötthet eller utmattning, är vanligt vid de reumatiska sjukdomarna. Vårt programområde sträcker sig från 18 års ålder och uppåt. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom till exempel lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Team-arbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Insatsområden

Reumatoid Artrit (RA)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad RA startar när minst ett år förflutit sedan patienten fick RA diagnos och pågår tills patienten inte längre följs inom reumatologisk specialistvård.

Målen med vårdförloppet är:

 • Att öka andelen patienter som bibehåller remission (inga subjektiva eller objektiva symtom) eller låg sjukdomsaktivitet
 • Att minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning
 • Att öka andelen patienter som bibehåller god funktionsnivå
 • Att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer
 • Att öka patienters upplevda delaktighet i reumatologisk vård och behandling

Arbetsgruppen påbörjade arbetet i april 2020 och beräknas vara klar under hösten 2021. Dokumentet som beskriver vårdförloppet planeras att skickas ut på öppen remiss den 15 april 2021.

Jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis – GCA)

Vårdförloppet för GCA sträcker sig från första symptom och sjukvårdskontakt, ofta i primärvård eller akutmottagning, till behandling och uppföljning. GCA är en svårställd diagnos. Missad, tidig diagnos och behandling leder bland annat till att ett antal personer årligen förlorar sin syn.

Målen med vårdförloppet är:

 • Att säkerställa korrekt, effektiv och likvärdig diagnostik och behandling av GCA för patienter i hela landet.
 • Att tydliggöra för patienterna vad de kan förvänta sig av vården samt hur de kan bidra till delaktighet i den egna behandlingen.
 • Att bidra till ett nationellt förbättrat, kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat omhändertagande av personer med GCA, med minimerade ledtider från symtom till behandling.

Arbetsgruppen påbörjade arbetet under hösten 2020 och dokumentet som beskriver vårdförloppet planeras vara klart för öppen remiss under hösten 2021.

Systemisk skleros

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom med allvarliga organmanifestationer där vikten av ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande inte nog kan poängteras. Arbetsgruppen för systemisk skleros planerar att arbeta fram en riktlinje för hälso- och sjukvård.

Målen med riktlinjen är:

 • Att förbättra och standardisera omhändertagande av personer med systemisk skleros.
 • Att patienten skall få tillgång till bästa tillgängliga kunskap i varje möte med hälso- och sjukvården under sjukdomens alla faser.
 • Att vården ska vara jämlik och god oavsett var i landet patienten bor.
 • Att utforma en beskrivning av hur personer med systemisk skleros kan tas omhand på bästa sätt med syfte att göra vården effektiv, säker och jämlik i hela landet.

Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i december 2020 och riktlinjen planeras vara klar för öppen remiss under slutet av 2021.

Nationell strukturerad internetbaserad patientutbildning vid reumatiska sjukdomar

Behovet av en nationellt enhetlig patientutbildning har visats inom flera regionala programområden. En sådan utbildning skulle kunna leda till ökad tillgänglighet och större möjligheter till individanpassade lösningar som möter olika behov. Den skulle även bidra till jämlikt omhändertagande i hela landet och en effektivisering av arbetet med kunskapsbaserad patientutbildning.

Mål:

 • Sammanställa information om patientutbildningar kring reumatiska sjukdomar.
 • Ta fram övergripande underlag till en patientutbildning som kan anpassas till olika tekniska lösningar, medier och vårdenheter.
 • Uppfylla krav för patientutbildning vid personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom reumatologi.

Arbetsgruppen är ännu inte tillsatt men beräknas att vara på plats under våren 2021. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Reumatikerförbundet.

Aktuellt

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, malin.regardt@sll.se, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Ralph Nisell, centrum för reumatologi Stockholm och reumatologi Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Gerd-Marie Alenius, reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Ann Knight, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jan Cedergren, Reumatologiska kliniken i Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Klingberg, Reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
 • Jon Einarsson, Reumatologiska kliniken Skånes Universitetssjukvård, Södra sjukvårdsregionen