Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO rörelseorganens sjukdomar

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Uppdrag

Programområdet ska arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela landet inom området rörelseorganens sjukdomar.

Uppdrag:

 • Analysera nuläge med hjälp av behovs- och gapanalys, och föreslå åtgärder
 • Utse nationella arbetsgrupper (NAG)
 • Omvärldsbevaka
 • Ta fram kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård-behandlingsrekommendationer (SVF)
 • Kvalitetsregister
 • Ordnat införande/ordnad utfasning
 • Nivåstrukturering
 • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Insatsområden

God och jämlik vård av sjukdomstillstånd

 • Tillsätta en nationell arbetsgrupp (NAG) kring ett specificerat område utifrån GAP-analys och efter avstämning med professionsföreningar och nationella kvalitetsregister.
 • Målet är att skapa en mer jämlik behandlings- och uppföljningsstrategi för de vanligaste tillstånden i rörelseorganens sjukdomar.

Inventering av kunskap/intressegrupper inom specialistföreningar för specifika tillstånd

 • Syftet är att få en ökad kunskap om vilka kunskapsunderlag som finns och som är under framtagande för att kunna användas i kunskapsstyrningen för en ökad jämlik vård och hälsa.
 • Målet är att kontinuerligt inventera vilka kunskapsunderlag som finns och som är under framtagande rörande rörelseorganens sjukdomar inom olika specialistföreningar och få inspel till GAP-analysarbete samt nominering av NAG.

Samarbete med Socialstyrelsen vid utformningen av nationella riktlinjer

 • Syftet är att NPO är behjälpliga i att skapa större transparens och en ökad delaktighet från professionen i arbetet med framtagande av nationella riktlinjer.
 • Målet är att NPO är välinformerad om och bidrar på lämpligt sätt i arbetet vid utformning av och implementering av nationella riktlinjer.

Samarbetsformer med nationella kvalitetsregister

 • Hitta samarbetsformer med kvalitetsregister för att bidra till utveckling av nationella kvalitetsregister samt bidra till ökad samverkan mellan befintliga kvalitetsregister.

Mål:

 • Samarbeta med befintliga kvalitetsregister kopplade till rörelseorganens sjukdomar.
 • Bidra till ökad samverkan mellan befintliga kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar.
 • Underlätta processen att integrera kunskapsstyrningen med de nationella kvalitetsregistren och framtidens vårdinformationssystem för att skapa ett ökat värde för framtidens patienter.
 • Använda det som tas fram till att även applicera vid implementering av standardiserade vårdförlopp där uppföljning krävs.

Nationell arbetsgrupp indikatorer

För att det ska vara möjligt att uppnå målet en jämlik vård behöver nationellt gemensamma kvalitetsindikatorer definieras. Det ger lokala och regionala produktionsenheter möjlighet att kalibrera de egna kvantitativa och kvalitativa resultaten mot gemensamma nationella mål. Det är också ett viktigt instrument för det kontinuerliga arbetet med GAP-analyser samt uppföljning av insatser från NAG.

Mål:

Att identifiera kvalitetsindikatorer från kvalitetsregistren samt patientregistret så att produktionsenheter och/eller regioner ser vilka resultat de egna åtgärderna ger.

Enkel visualisering med vården i siffror (VIS) som plattform.

Nationell arbetsgrupp höftledsartros – ortopedi

Syftet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp höftledsartros del 2 är att skapa ett vårdförlopp vid övergång till specialistvård. Vårdförloppet inkluderar kontakt, bedömning och åtgärd inom specialistvården.

Målet är att skapa ett vårdförlopp med nationellt jämlika riktlinjer och strategier för bedömning, såväl som behandling, operativa åtgärder och uppföljning som kan implementeras på lokal, regional och nationell nivå för höftledsartros..

Nationell arbetsgrupp kronisk ländryggsmärta

Syftet är att patienter med kronisk ländryggsmärta utan ischias eller fraktursequele får en god och jämlik vård. Tillståndet berör en mycket stor del av befolkningen.

Mål:

 • Skapa en mer jämlik behandlings- och uppföljningsstrategi för patientgruppen.
 • Utvärdera effekterna av operativa och icke operativa behandlingsmetoder.

Regional nivåstrukturering – NPO

Arbetet med utvidgning av nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården har startat med påverkan på såväl den regionala som nationella sjukvårdsnivån. Under 2019 inventerade NPO rörelseorganens sjukdomar alla regioners bedömning vad de ansåg vara föremål för regional nivåstrukturering. Detta resulterade i förslag om drygt 40 områden (diagnoser och/eller behandlingsåtgärder/operationer). NPO planerade att under 2020 gå vidare för att dels efterhöra om regionerna påbörjat ett regionalt nivåstruktureringsarbete och i så fall vilken prioritering de gjort. Vi ville även få förslag från respektive region vilka fem områden inom respektive region som de anser vara viktigast att regionalt nivåstrukturera. Detta arbete har inte kunnat identifieras i samtliga regioner men planeras att fullföljas under 2021.

Mål:

 • Att under 2021 kvartal 2 få kunskap om respektive region påbörjat regionalt nivåstruktureringsarbete. Mätetal blir den andel som gjort en prioriteringslista.
 • Att få in samtliga regioners fem områden som de anser bör regionalt nivåstrukturera.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Maziar Mohaddes, ortoped, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Andreas Meunier, ortoped, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gösta Ullmark, ortoped, Gävle, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Åke Jansson, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Eneroth, ortoped, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Stig-Evert Thornberg, ortoped, ROC Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Maria Wilcke, handkirurg, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gudrun Greim, specialist allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen.