Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NPO sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper som är mycket olika och patienternas behov varierar. Det finns därför ett stort behov av att samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande.

Uppdrag

Eftersom patienter med sällsynta sjukdomar finns inom alla vårdnivåer och involverar många olika samhällsaktörer är vikten av helhets- och samsyn av särskild betydelse. Programområdet arbetar därför med att identifiera skillnader i diagnostik, behandling och omhändertagande inom olika sällsynta sjukdomsgrupper. Arbetsgrupper etableras för frågor som har identifierats som särskilt viktiga på nationell nivå. Det kan till exempel handla om att utveckla nya arbetssätt eller att stödja nationell samordning och samverkan inom hälso- och sjukvård och andra aktörer inom området.

Arbetet berörs även av frågeställningar inom genetisk diagnostik, genetisk vägledning, fosterdiagnostik, registerfrågor och särläkemedel.

Insatsområden

Centrum för sällsynta diagnoser i Samverkan

Programområdet stödjer uppbyggnaden av Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Samverkan.

European Reference Networks (ERN)

Programområdet arbetar för att ERN ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvård i samarbete med övriga expertteam i landet. ERN behöver inkluderas i arbetet med kunskapsstyrning både på regional och nationell nivå för att kompetens inom de europeiska referensnätverken ska kunna komma patienter till godo.

Multidisciplinära konferenser (MDK)

MDK leder till bättre samarbete mellan högspecialiserad, regional och lokal vård. Multidisciplinärt och multiprofessionellt samarbete är avgörande för att patienter snabbt och effektivt ska få diagnos, behandling och sina behov tillgodosedda.

Nationella behandlingsrekommendationer

Programområdet följer arbetet kring de nationella behandlingsrekommendationerna för 22q11 deletionssyndromet och Prader Willis syndrom. Arbetet leds av Ågrenska i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD).

Nationell högspecialiserad vård

Programområdet stödjer Socialstyrelsens arbete kring nationell högspecialiserad vård genom att föreslå vårdområden som kan vara lämpliga samt vid nominering av ledamöter till sakkunniggrupper.

Aktuellt

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Anna Zucco, anna.zucco@sll.se, apotekare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Anna Wedell, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Magnus Burstedt, klinisk genetik, barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Cecilia Soussi Zander, klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Cecilia Gunnarsson, klinisk genetik, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lovisa Lovmar, klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Marie Stenmark Askmalm, klinisk genetik, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerad

  • Maria Johansson Soller, klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland