Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO tandvård

Behoven inom tandvården styr områdets kunskapsutveckling. Genom kartläggning, där flera parter engageras, fångas vårdens egna behov upp och leder programområdets arbete.

Uppdrag

Programområdets uppdrag är att utveckla och sprida kunskap om tandvård så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte.

Insatsområden

Behandling av kariessjukdom

Den nationella arbetsgruppens uppdrag är att hitta de barriärer som finns och som gör att tandvården inte använder kunskapen om sjukdomsbehandling vid diagnosen karies. I uppdraget ingår att genom omvärldsbevakning samla in de riktlinjer/vårdprogram som finns i samtliga regioner och utifrån detta identifiera behov av kunskapsstöd samt kompetensutveckling.

Förutsättningar som måste uppfyllas för att få en förbättrad effekt som kan mätas ska identifieras. Kunskapsstöd ska tas fram som underlag för prioriteringar och för användning i patientmötet. Uppdraget innebär att samverka med företrädare för kvalitetsregistret SKaPa för uppföljning och förbättringsarbete.

Arbetsgruppens uppdrag är att:

  • Ta fram en modell för ett strukturerat omhändertagande av patienter med återkommande karies.
  • Hitta de barriärer som finns och ta fram en modell för en framgångsrik implementering.
  • Ta fram mätbara indikatorer inom uppdraget.

Mål

Övergripande mål är att förbättra den vård som ges till patienter med diagnosen karies. På sikt kan då tandhälsan förbättras. I målen ingår att öka kompetensen, utarbeta kunskapsstöd och modeller för implementering.

I uppdraget ligger att kartlägga de kunskapsstöd som finns och vilken vård som ges och vad som behövs för att uppnå en nationellt god och jämlik tandhälsa.

Mätbara mål kan vara:

  • Uppföljning av sjukdomsutveckling hos unika individer
  • Uppföljning på kliniknivå av individer som behandlats på aktuell klinik under en viss tidsperiod

Arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ulrika Svantesson, ulrika.svantesson@regionhalland.se, verksamhetsutvecklare, Närsjukvården, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ordförande

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg, Regional hälso- och sjukvårdssamverkan, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Thomas Jacobsen, utvecklingsledare, klinikchef, Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Andreas Cederlund, områdeschef, Specialisttandvården Folktandvården Stockholm, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ola Fernberg, tandvårdsdirektör, Folktandvården Region Örebro län, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Pernilla Larsson Gran, övertandläkare, Folktandvården Östergötland, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Ulf Söderström, tandvårdsstrateg, cheftandläkare, Folktandvårdens stab Västerbotten, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen