Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO tandvård

Den bästa kunskapen vi har i dag ska implementeras så att den används i varje patientmöte. Kunskapsstyrningen ska samordnas och identifiera när det saknas kunskapsstöd.

Uppdrag

Att inom området för tandvård utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Forskning är inget primärt uppdrag.

Insatsområden

Behandling av okontrollerad kariessjukdom

Arbetsgruppen startades 2019 med uppdrag att:

 • Ta fram en modell för ett strukturerat omhändertagande av patienter med återkommande karies.
 • Hitta de barriärer som finns och ta fram en modell för en framgångsrik implementering.
 • Ta fram mätbara indikatorer inom uppdraget.

Det övergripande målet är att förbättra den vård som ges till patienter med diagnosen karies. På sikt kan då tandhälsan förbättras. I målen ingår att öka kompetensen, utarbeta kunskapsstöd och modeller för implementering.

Rapporten har varit ute på remiss och svaren är sammanställda och NAG har återkopplat med synpunkter på de inkomna remissvaren.

Dentala implantat

Den nationella arbetsgruppen för dentala implantat tillsattes november 2019.
Implantatbehandling har gott stöd i vetenskapen, men kunskapen om utfallet i allmän praxis är begränsad.

Möjlighet till uppföljning är viktig ur flera perspektiv, som exempelvis patientsäkerhet och behandlingskvalitet. Dessutom är behandlingen kostnadskrävande både för individ och samhälle och behandlingsvolymen ökar.

Mål:

 • Följa upp utfallet av utförda implantatbehandlingar genom automatisk import från tandvårdsjournalen till SKaPa.
 • Definiera gemensamma nationella kvalitetsindikatorer för att uppnå en jämlik tandvård. Det ger tandvården möjlighet att kalibrera de egna kvantitativa och kvalitativa resultaten mot gemensamma nationella mål samtidigt som olika typer av implantat kan jämföras.
 • Inrapportering av data till ett nationellt kvalitetsregister vid behandling av patienter med implantat som ger förutsättningar för en nationellt mer jämlik och evidensbaserad vård.

Covid-19 i tandvården

Arbetsgruppen tillsattes i maj 2020 i dialog med Socialstyrelsen för att belysa frågan om aerosolgenererade arbetsmoment i tandvården. Frågor som har belysts:

 • Vilka aerosolgenererande procedurer (AGP) som förekommer inom tandvård kan identifieras som potentiellt smittförande med SARS-Cov-2 eller andra respiratoriska virus?
 • Vilka åtgärder kan identifieras för att minska risk för smittspridning vid AGP i tandvården?

Kunskapsbehov i tandvården

Arbetsgruppen tillsattes augusti 2019 men pausades våren 2020 på grund av covid-19.
Målet är att kunskapen når den enskilde vårdgivaren som utifrån tillgången till ny kunskap också ändrar sitt beteende. Vårdens eget behov styr då kunskapsutvecklingen.

Tandvårds-strama

Arbetsgruppen är ny 2021 och uppdragsbeskrivningen är inte fastställd. En dialog förs med Läkemedelsverket om revidering av konsensusrekommendationerna för antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling.

Patientsäkerhet i tandvården

Arbetsgruppen är ny 2021 och uppdragsbeskrivningen är inte fastställd.

Erosionsskador

Arbetsgruppen är ny 2021 och uppdragsbeskrivningen är inte fastställd. En ändrad livsstil påverkar både allmän och oral hälsa. Många barn och unga har relativt friska tänder även om tandsjukdomar som exempelvis karies i hög grad är polariserad till vissa grupper av individer. Erosionsskador är oftast kopplade till livsstil, framförallt konsumtion av sura drycker.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ulrika Svantesson, ulrika.svantesson@regionhalland.se, Närsjukvården, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ordförande

Gunnel Håkansson, Regional hälso- och sjukvårdssamverkan, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Thomas Jacobsen, Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Andreas Cederlund, Specialisttandvården Folktandvården Stockholm, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ola Fernberg, Folktandvården Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pernilla Larsson Gran, Folktandvården Östergötland, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ulf Söderström, Folktandvårdens stab Västerbotten, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen