Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

Läkemedel och medicinteknik

Samverkansgruppen arbetar för att ge stöd för läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Samverkansgruppen utgör styrgrupp för regionernas samverkansmodeller för läkemedel respektive medicinteknik. Där ingår bland annat rådet för nya terapier (NT-rådet), som ger rekommendationer till regionerna gällande vissa nya läkemedel, och rådet för medicintekniska produkter (MTP-rådet), som ger rekommendationer om ett urval av ny medicinteknik.

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) har uppdrag av samverkansgruppen att stötta nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) i terapirelaterade läkemedelsfrågor som inte gäller de nya läkemedel som hanteras av NT-rådet.

Uppdrag

Samverkansgruppen ska, i egenskap av styrgrupp, värna det regiongemensamma arbetet med nationella processer för ordnat införande av läkemedel och medicinteknik, och se till att detta utvecklas i enlighet med regionernas behov och omvärldens förväntningar samt verkar integrerat i kunskapsstyrningssystemet.

Inom läkemedelsområdet finns väl etablerade strukturer och samverkansformer på lokal och regional nivå i form av läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter. Strukturer för medicinteknik är under uppbyggnad på regional och lokal nivå. Samverkansgruppen verkar för att dessa tas tillvara inom ramen för kunskapsstyrningssystemet och utgör stöd till NPO och NAG.

Samverkansgruppen är också utsedd att vid behov även hantera läkemedels- och medicinteknikfrågor av regiongemensam och strategisk karaktär på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Insatsområden

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Syftet med samverkansmodellen för läkemedel är att åstadkomma en jämlik tillgång till nya läkemedel med effektiv användning av samhällets resurser och att landstingen kan uppträda gemensamt som starka kravställare och köpare. Den ska vara ett stöd för att de mest banbrytande och effektiva läkemedlen kan tas tillvara medan regionerna gemensamt kan avstå från läkemedel som inte tillför påtagligt medicinskt mervärde. Planerade insatser under 2020 är:

 • Marknadsfunktionen inom samverkansmodellen skall utveckla och utvärdera avtalsmodeller som tillgodoser behov av nya effektiva läkemedel.
 • Förbereda anslutning till International Horizon Scanning Initiative.
 • Kontinuerligt utveckla NT-rådets verksamhet genom bland annat fortsätta utveckla nationella behandlingsråd, patientsamverkan, effektiva processer i samverkan med TLV och företag, samt tydlig och strategisk kommunikation.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder syftar till att en skapa en jämlik tillgång till nya medicintekniska produkter och metoder baserad på bästa möjliga kunskap, samtidigt som sjukvårdens resurser används effektivt. Arbetet med regionernas samverkansmodell för medicinteknik är igång och fortsätter utveckla sina arbetsformer inom:

 • horisontspaning genom aktiv spaning och temaspaningar i nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) och i dialog med NPO och andra relevanta nätverk fånga upp kunskap om produkter och metoder som är på väg att introduceras.
 • upparbeta kontakter med alla berörda NPO, med inköpsverksamheter, HTA-funktioner/metodråd och andra nätverk och föra dialog om bland annat nationellt ordnat införande och uppföljning.

Övriga insatsområden

Samverkansgruppen ska säkerställa att det inom kunskapsstyrningssystemet finns god kännedom om kontaktvägar för stöd kring frågor som rör läkemedel och medicinteknik. För läkemedelsområdet innebär det att de etablerade strukturerna inom läkemedelsområdet, till exempel läkemedelskommittéerna, utgör stöd till NPO och NAG när det gäller läkemedelsfrågor. För medicinteknik pågår arbete mellan beredningsfunktionen och NPO och NAG att utveckla samarbetsformer.

Samverkansgruppen utgör länk mellan Läkemedelsverkets uppdrag kring restnoterade läkemedel och kunskapsstyrningssystemet.

Funktioner

Arbetsutskott för nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK)

Regionernas samverkansmodell för läkemedel:

 • NT-rådet
 • Marknad/förhandlingsfunktion
 • Livscykelfunktion inklusive horizon scanning, stöd till NT-rådet och uppföljning

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik:

 • MPT-rådet
 • Beredningsgrupp medicinteknik

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

 • Johan Bratt, chefläkare, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen