Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 maj 2021

Kontakt

NSG metoder för kunskapsstöd

För att det ska vara lätt för medarbetarna i hälso- och sjukvården att använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte krävs kvalitetssäkrade kunskapsstöd. Samverkansgruppen ger vägledning till NPO och deras NAG:ar i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Uppdrag

Samverkansgruppen utvecklar och förmedlar vägledning för arbetet i NPO och NAG med att utarbeta, kvalitetssäkra, förankra, tillgängliggöra, förvalta och vidareutveckla kunskapsstöd för vården.

Samverkansgruppen följer löpande upp att metodstödet fungerar och gör vid behov justeringar i det generiska ramverket eller andra resurser i systemet för kunskapsstyrning, samt bidrar till att organisationen är ändamålsenlig.

Gruppen samspelar med nationella programområden och med övriga nationella samverkansgrupper inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt med övriga grupperingar och aktörer.

Att kunna göra likvärdiga prioriteringar på olika nivåer i hälso- och sjukvården är en förutsättning för kunskapsstyrning. Tillsammans med Socialstyrelsen, Prioriteringscentrum, NT-rådet, MTP-rådet, Västra Götalandsregionen och Umeå universitet har samverkansgruppen initierat en nationell expertgrupp för horisontell prioritering. Gruppen etablerades under 2020 och arbetet med en vägledning för horisontell prioritering pågår.

Insatsområden

Generiskt ramverk för kunskapsstöd: förvalta och vidareutveckla

Det generiska ramverket vägleder arbetet med att utveckla och förmedla kvalitetssäkrade kunskapsstöd på ett enhetligt sätt inom systemet för kunskapsstyrning. Det möjliggör att bästa möjliga kunskap är tillgänglig och enkel att använda i varje vårdmöte. Ramverket utvecklas successivt. Arbetet samordnas med utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Tillvarata HTA i systemet för kunskapsstyrning

För att säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning etablerar samverkansgruppen en nationell arbetsgrupp för systematisk metodutvärdering (Health Technology Assessment, HTA). Syftet är att integrera sjukvårdsregional HTA-kompetens och HTA-kapacitet i Nationellt system för kunskapsstyrning. NAG HTA verkar för att NPO:s och NAG:s behov av HTA tillgodoses genom samverkan mellan regionala och sjukvårdsregionala HTA-enheter och SBU med nära koppling till det befintliga HTA-nätverket inklusive HTA-Odontologi. En av NAG:ens uppgifter under 2021 är att utarbeta en vägledning för att beskriva konsekvenser av de kunskapsstöd som utvecklas inom systemet för kunskapsstyrning, som stöd för horisontell prioritering och tillämpning.

Definiera olika typer av kunskapsstöd

NAG definiera kunskapsstöd arbetar fram en vägledning om olika typer av kunskapsstöd. Vägledningen ska beskriva olika kunskapsstöd inom nationellt system för kunskapsstyrning samt hos Socialstyrelsen, vem som är avsändare, målgrupp samt hur de förhåller sig till varandra. Målgrupper för vägledningen är de som arbetar med kunskapsstöd samt mottagare av dessa. Vägledningen publiceras under våren 2021.

Behovs- och gapanalyser

Samverkansgruppen vidareutvecklar och samordnar ett enhetligt stöd till programområdenas årliga behovs- och gapanalyser. Utvecklingen sker tillsammans med andra samverkansgrupper och Partnerskapet för styrning med kunskap. Under 2021 utvärderas det stöd som NPO hittills fått, för att identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

  • Johan Thor, överläkare, medicinsk rådgivare, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Chris Landergren, medicinsk rådgivare, överläkare, regionstab samordning hälso- och sjukvård, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Susanne Waldau, senior strateg, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen
  • Magnus Söderbergh, medicinsk rådgivare, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
  • Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
  • Ulrica Elfgren, bibliotekschef, Sjukhusbiblioteken i Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram och standardiserad vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan