Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 mars 2021

Kontakt

NSG metoder för kunskapsstöd

För att det ska vara lätt för medarbetarna i hälso- och sjukvården att använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte krävs kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för att ta fram och förvalta olika typer av kunskapsstöd. Samverkansgruppen samordnar och leder arbetet att utveckla och tillämpa sådana metoder och arbetssätt.

Uppdrag

Samverkansgruppens uppdrag omfattar metoder för olika typer av kartläggningar, analyser, prioriteringar och ordnat införande/utfasning av arbetssätt.

Till en början ger samverkansgruppen prioriterat stöd till programområdena i deras uppdrag att kartlägga sina områden och göra behovs- och gapanalyser. Samverkansgruppen har även tagit fram ett generiskt ramverk för kunskapsstöd.

Insatsområden

Behovs- och gapanalyser

Samverkansgruppen vidareutvecklar och samordnar stödet till programområdena att genomföra behovs- och gapanalyser. Målet är ett samlat och enhetligt stöd som förenklar gruppernas arbete. Utvecklingen sker tillsammans med andra samverkansgrupper och Partnerskapet för styrning med kunskap.

Generiskt ramverk för kunskapsstöd

Samverkansgruppen vidareutvecklar det generiska ramverket för kunskapsstöd genom att bland annat ta fram rutiner för remisser och utvärdera ramverket inför fortsatt utveckling. Arbetet samordnas med utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd och en ny förvaltningsorganisation för regionernas kunskapsstöd.

Definiera kunskapsstöd

Samverkansgruppen för dialog med myndigheter, regioner och professionsföreningar om definitioner och beskrivningar av kunskapsstöd i syfte att skapa samsyn om olika kunskapsstöds giltighet och relationer.

Horisontell prioritering

Att kunna göra likvärdiga prioriteringar på olika nivåer är en förutsättning för kunskapsstyrning. Det behövs gemensamma metoder för prioritering baserade på gemensamma antaganden, principer och värderingsmässiga ställningstaganden. Tillsammans med Socialstyrelsen, Prioriteringscentrum, NT-rådet, MTP-rådet, Västra Götalandsregionen och Umeå universitet har samverkansgruppen därför tagit fram ett förslag på en nationell expertgrupp för horisontell prioritering.

Metodutvärdering

För att säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning etablerar samverkansgruppen en nationell arbetsgrupp för systematisk metodutvärdering (Health Technology Assessment, HTA). Syftet är att integrera HTA-kompetens och HTA-kapacitet i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Patient- och närståendemedverkan

Samverkansgruppen utvärderar framtagna rutiner för patient- och nårståendemedverkande samt utreder hur patienters och närståendes medverkan kan utformas i strategisk ledning och styrning.

Stöd och behandling via internet

Samverkansgruppen ska lämna förslag på en ny förvaltningsorganisation för att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdens olika typer av stöd och behandling via internet. En tillfällig nationell arbetsgrupp ansvarar för granskning av innehåll, evidens och design för nuvarande tjänster på stöd- och behandlingsplattformen.

Arbetsgrupper

  • NAG metodutvärdering (HTA)
  • NAG stöd och behandling via internet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Johanna Kain, johanna.kain@skr.se, SKR

Ordförande

Johan Thor, överläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Chris Landergren, överläkare, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Susanne Waldau, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen
  • Anders Carlqvist, avdelningschef kunskapsstöd, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
  • Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
  • Ulrica Elfgren, Region Värmland, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sophia Björk, SKR
  • Helena Brändström, SKR