Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 27 oktober 2020

Kontakt

NSG nationella kvalitetsregister

Uppdrag

 • Samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO)
 • Tillsätta oberoende expertgrupper för:
  • utarbetande av utvecklade bedömningskriterier
  • principer för ekonomisk fördelning
  • uppföljningssystem av Nationella kvalitetsregister (NKR) och RCO
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt hur ekonomiska medel används
 • Ta fram underlag inför ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregisters beslut om ekonomiskt stöd för utveckling, drift och förvaltning av respektive NKR och RCO
 • Stödja programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister i deras respektive fält
 • Utse expertgrupper som stöd för arbetet
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor i kvalitetsregisterområdet

Insatsområden

 • Öka användbarheten och tillgängligheten till kvalitetsregisterdata i uppföljning och utvärdering av vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet
 • Stödja de nationella programområdena i deras uppdrag, och bidra till att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister inom respektive NPO:s fält
 • Informationsförsörjning mellan huvudmän och Nationella kvalitetsregister – stöd till integrering mellan vårddokumentationssystemen och kvalitetsregister
 • Tillsammans med samverkansgrupp för uppföljning och analys ta fram en process för bedömning av behov samt en plan för hur behov av ny vårddata för kvalitetssäkring/uppföljning, inom regioners system för kunskapsstyrning, ska tillgodoses
 • Särskilda åtgärder för ett mer sammanhållet och långsiktigt hållbart system
 • Översyn av finansiering, kostnader och ny modell för medelstilldelning till, och uppföljning av, registren och Registercentrumorganisationens (RCO:s) uppdrag och ekonomi
 • Utvecklat stöd till och samverkan med olika intressenter avseende frågor rörande forskning och life science

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

 • Karin Göransson, samordnare, stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR

Ledamöter

Representanter för Registercentrumorganisationen (RCO) samt hälso- och sjukvårdshuvudmännen:

 • Ulrika Frithiofsson, chef Registercentrum i Västra Götaland
 • Jonas Oldgren, chef Registercentrum Uppsala (UCR)
 • Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare RCC

Representanter för staten:

 • Anna Bennet Bark, enhetschef vid enheten för statistikservice vid avdelningen för register och statistik, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Representanter för Nationella Kvalitetsregister:

 • Bo Norrving, registerhållare, Riksstroke
 • Lars Enochsson, registerhållare, Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi
 • Claes Mangelus, Svenskt Preoperativt Register, SPOR