Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 mars 2021

Kontakt

NSG patientsäkerhet

Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning avseende patientsäkerhetsfrågor och stödjer och samordnar patientsäkerhetsarbetet regionalt.

Uppdrag

Samverkansgruppens uppdrag att stödja arbetet i nationellt system för kunskapsstyrning avseende patientsäkerhet innebär att sprida kunskap om patientsäkerhet, och utveckla metoder och verktyg som stöder arbetet, till övriga program- och samverkansområden inom kunskapsstyrningssystemet för att säkerställa att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden.

Samverkansgruppens uppdrag att samordna och stödja regionernas arbete med patientsäkerhet omfattar att aktivt följa den pågående utvecklingen inom hälso-och sjukvården, att bevaka och driva utvecklingen inom patientsäkerhetsfrågor, samt att samverka med andra nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt

Insatsområden

Samverkan på nationell nivå

Gruppen ska samverka med andra befintliga nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt.

 • Målsättning är också att patientens medskapande till en säker vård ska utmärka alla nationella satsningar inom patientsäkerhetsarbetet.
 • Insatsen ska minska fragmenteringen av åtgärder och leda till ett mer systematiskt och samordnat arbete, med målet en säker vård genom hela vårdprocessen.
 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter koordinera och leda regionernas arbete i förverkligandet av nationell handlingsplan för patientsäkerhet som gäller 2020–2024.
 • Ha en koordinerande roll av regionernas sammanhållna arbete med patientsäkerhet.

Samverkan med övriga NSG

Centralt i samverkansgruppens uppdrag är att samspela med övriga grupperingar, programområden och samverkansgrupper inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning för att säkerställa att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden.

Det finns områden inom patientsäkerhet som tangerar eller potentiellt kan ingå i
övriga NSG. Vi behöver förtydliga vem som hanterar dessa frågor eller vilken typ av samverkan som behövs. Via direkt samverkan mellan NSG och via gemensam eller delad NAG.

Exempel på områden som är viktiga inom patientsäkerhet och som också är av intresse för andra NSG är:

 • Läkemedel
 • Medicinsk teknik
 • Dokumentation
 • Mätning och indikatorer
 • Patienter och närståendes medverkan

Patientsäkerhetsaspekter av läkemedel och medicinsk teknik behöver adresseras tydligare. Indikatorer och mätvärden som belyser patientsäkerhet ur ett bredare perspektiv än enbart mätning av tidigare vårdskador behöver tas utarbetas.

Samverkan med de sjukvårdsregionala och lokala strukturerna

Samverkansgruppen ska initiera en sammanhållen struktur lokalt-sjukvårdsregionalt-nationellt för landets patientsäkerhetsarbete, inom ramen för kunskapsstyrning. Däri ingår formerande av sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupper, (RSG). Samverkansgruppen utgår från och håller ihop de sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupperna nationellt.

Målet är att i enlighet med kunskapsstyrningens intentioner skapa en samverkan mellan en nationell grupp och de sjukvårdsregionala och i slutändan det lokala arbetet.
En samverkan med kommunal sjukvård på såväl nationell som sjukvårdsregional och lokal nivå är också en målsättning eftersom det är en förutsättning för arbete med patientsäkerhet i utvecklingen av Nära vård.

Stöd till NPO inom patientsäkerhetsområdet

Centralt i samverkansgruppens uppdrag är att samspela med övriga grupperingar, programområden och samverkansgrupper inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning för att säkerställa att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden. Patientsäkerhet är även en viktig aspekt i vårdförloppsutvecklingen. Stödet till nationella programområdens (NPO) patientsäkerhetsarbete bör kunna anpassas som stöd med patientsäkerhetsperspektivet även vid utveckling av vårdförlopp.

Bidra till kompetens inom patientsäkerhet för NPO, och ge NPO ett underlag för hur de kan arbeta med patientsäkerhet i sitt område. exempelvis behöver arbetet med framtagande av Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp hanteras inte bara utifrån medicinsk evidens utan också utifrån patientsäkerhetsaspekter.

Samverkansgruppen ser ett särskilt behov av samverkan med Nationellt primärvårdsråd med tanke på utvecklingen inom den Nära vården.

Samarbete med Socialstyrelsen kring framtagandet och implementering av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet ska samverka med andra befintliga nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbete bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt.

Målet är att den av Socialstyrelsen framtagna nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har implementerats i samtliga 21 regioner, i syfte att skapa en ökad patientsäkerhet i hela landet via gemensamma insatser och fokusområden.

En översyn av tillgängliga verktyg och indikatorer samt en utvärdering av behovet av nya sådana inom patientsäkerhetsområdet sker i samverkan med socialstyrelsen. Målet är förbättrade förutsättningar att mäta, analysera och utvärdera vården utifrån den nationella handlingsplanen.

Verktyg för självskattning av patientsäkerhet i regionerna

I gruppens uppdrag ingår att framtidsspana, omvärldsbevaka, och aktivt följa den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

För att stödja implementering av den nationella handlingsplanen och åstadkomma regionalt förankrade handlingsplaner är det viktigt att regionerna på ett systematiskt sätt kan värdera sitt nuläge inom patientsäkerhetsområdet och göra en bedömning av vilka aktiviteter som ska prioriteras för att uppnå en säkrare vård. Det verktyg som tas fram ska underlätta detta arbete.

Verktyg för självskattning av patientsäkerhet för NPO

Samverkansgruppen har utarbetat ett självskattningsverktyg för att genomföra en nulägesbeskrivning samt ge ett stöd för hur NPO kan arbeta med patientsäkerhetsfrågor inom sina respektive områden. Syftet är att NPO ska få en utökad kunskap i patientsäkerhetsfrågor och att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden.

Aktuellt

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontakt och processtöd

Ordförande

 • Charlotta Nelsson, läkare, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marga Brisman, läkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Pär Lindgren, läkare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Axel Ros, läkare, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elda Sparrelid, läkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Maria Omberg, strateg patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

Läs vidare