Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 januari 2021

Kontakt

NSG patientsäkerhet

Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning avseende patientsäkerhetsfrågor och stödjer och samordnar patientsäkerhetsarbetet regionalt.

Uppdrag

Samverkansgruppens uppdrag att stödja arbetet i nationellt system för kunskapsstyrning avseende patientsäkerhet innebär att sprida kunskap om patientsäkerhet, och utveckla metoder och verktyg som stöder arbetet, till övriga program- och samverkansområden inom kunskapsstyrningssystemet för att säkerställa att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden.

Samverkansgruppens uppdrag att samordna och stödja regionernas arbete med patientsäkerhet omfattar att aktivt följa den pågående utvecklingen inom hälso-och sjukvården, att bevaka och driva utvecklingen inom patientsäkerhetsfrågor, samt att samverka med andra nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt.

Insatsområden

Självskattningsverktyg för NPO

Samverkansgruppen har utarbetat ett självskattningsverktyg för att genomföra en nulägesbeskrivning samt ge ett stöd för hur NPO kan arbeta med patientsäkerhetsfrågor inom sina respektive områden. Syftet är att NPO ska få en utökad kunskap i patientsäkerhetsfrågor och att patientsäkra arbetssätt genomsyrar samtliga programområden.

Framtagande av en strategi för vårdhygieniskt arbete

En arbetsgrupp för vårdhygien tillsattes under 2019 med uppdraget att arbeta fram en strategi för vårdhygieniskt arbete. Leverans väntas under 2020.

Utvecklingsplan för Markörbaserad Journalgranskning

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för hur markörbaserad journalgranskning i framtiden kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete. Slutrapport väntas under 2020.

Struktur för nationellt, regionalt och lokalt patientsäkerhetsarbete

Inom regionernas sammanhållna kunskapsstyrningssystem har regionala samverkansgrupper och lokala grupperingar bildats i syfte att skapa en tydlig och effektiv organisation där kunskap och information på ett smidigt sätt förmedlas mellan de olika nivåerna. Ledamöterna i nationella samverkansgruppen ingår i de regionala samverkansgrupperna.

Stöd till regionerna vid implementering av Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Samverkansgruppen samverkade under 2019 med Socialstyrelsen kring framtagande av Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilken trädde i kraft 31/1 2020. Samverkansgruppen kommer under året fortsätta samarbetet med Socialstyrelsen kring lansering och implementering av handlingsplanen.

Utvärdera befintliga uppföljningsverktyg/indikatorer på nationell nivå

En översyn av tillgängliga verktyg och indikatorer samt en utvärdering av behovet av nya sådana inom patientsäkerhetsområdet planeras. Målet är förbättrade förutsättningar att mäta, analysera och utvärdera vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Arbetsgrupper

Aktuellt

Medverkan vid lansering av Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontakt och processtöd

Annika Andersson, annika.andersson@skr.se, SKR

Ordförande

Charlotta Nelsson, chefläkare Region Värmland, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Marga Brisman, biträdande regionchefläkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Pär Lindgren, regional chefläkare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
  • Axel Ros, chefläkare, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Elda Sparrelid, chefläkare, Region Stockholm, Region Stockholm-Gotland
  • Maria Omberg, patientsäkerhetstrateg, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

Läs vidare