Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 1 juni 2020

Kontakt

NAG vårdhygien

I och med etableringen av ett Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård införlivades Programråd Vårdhygien i systemet som en stående NAG vårdhygien under NSG patientsäkerhet.

Uppdrag

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att föreslå strategi och struktur för ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete för vårdhygieniskt arbete med patientperspektivet som grund.

Syftet med en Strategi för vårdhygieniskt arbete är att utveckla, samordna och leda det vårdhygieniska arbetet på alla vårdnivåer.

I uppdraget ingår:

  • Nationell harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i Vårdhandboken
  • Omvärldsbevakning, analyser och återrapport av utveckling inom förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner (VRI)
  • Ta fram kunskapsunderlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner och systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion, samt stödja implementering av kunskapsunderlagen
  • Patientdelaktighet i vårdhygieniskt arbete
  • Nationell harmonisering av rekommendationer för god hygienisk standard inom tandvården

Strategin ska beskriva:

  • Individnivå som beskriver hur patienter och närståendes möjligheter och kunskap tas tillvara
  • Mikronivån, att hälso- och sjukvårdspersonal i vårdnära verksamhet har kunskap, tillgång till kunskap och arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet
  • Mesonivå, att verksamhetsledningen ansvarar för att skapa förutsättningar för systematiskt vårdhygieniskt patientsäkerhetsarbete och följer upp verksamhetens resultat;
  • Makronivå, den högsta ledningen efterfrågar resultat och följer upp på ett strukturerat sätt så att vården kan ledas och styras mot ökad patientsäkerhet.

Gruppen ska samverka med andra aktörer inom området, till exempel Folkhälsomyndigheten, Strama och Socialstyrelsen.

Kontakt

Värdskap

Sverige Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Information saknas

Ordförande

Ann Tammelin, överläkare, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland