Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 mars 2021

Kontakt

NSG strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen har i uppdrag att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård.

Uppdrag

För den fortsatta utvecklingen av regionernas vårdinformationsmiljöer är det viktigt att det är ordning på användningen av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Alla regioner håller på att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem, system som ska anpassas och fyllas med innehåll. Det finns stora vinster för regionerna i att arbeta tillsammans kring strukturerad vårdinformation, men det krävs även en gemensam ledning och styrning, både nationellt och regionalt, för att säkra en följsamhet till överenskomna tillämpningar av till exempel standarder och kodverk. Detta är det övergripande syftet med det arbete som initieras och drivs av NSG strukturerad vårdinformation.

Uppdraget innebär bland annat att:

 • Identifiera områden och frågor som, utifrån pågående arbete med införande av nya vårdinformationsmiljöer, kräver regiongemensamma ställningstaganden.
 • Etablera en process för att snabbt och kontinuerligt fatta gemensamma beslut kring bland annat tillämpningar och urval som bygger på valda standarder och kodverk.

Under 2020 fokuserar samverkansgruppen på dessa två områden, men har även initierat ett antal regiongemensamma aktiviteter. Aktiviteterna genomförs bland annat tillsammans med berörda programområden och samverkansgrupper samt med Socialstyrelsen och Inera.

För att öka tempot i det regiongemensamma arbetet inom området strukturerad vårdinformation behöver regionerna arbeta aktivt med att förankra och följa de beslut som har fattats av samverkansgruppen. Det är även av stor vikt att sådana frågor som borde hanteras och beslutas gemensamt eskaleras till samverkansgruppen för beredning.

Insatsområden

Etablering av organisation och samarbetsformer

Samverkansgruppen skapades 2019, och formerna för förankring, implementering och samarbete med andra aktörer pågår. Genom att samverkansgruppen har fått ett mandat att fatta gemensamma beslut, får regionerna bättre förutsättningar att samlat och mer effektivt möta de möjligheter och utmaningar som utvecklingen och införandet av framtidens vårdinformationsmiljöer medför. Genom att samarbeta med myndigheter och andra intressenter inom området kan resurser och kompetens nyttjas på ett mer effektivt sätt och olika initiativ kan samordnas och styras i samma riktning.

Arbete mot mer enhetlig informationsstruktur

Genom att samordna och samarbeta kring frågor rörande informationsstruktur kan regionerna minska mängden dubbelarbete och skapa förutsättningar för bättre tillgång till och utbyte av vårdinformation och kunskap över system- och vårdgivargränser i hälso- och sjukvården. Detta kan i sin tur bidra till visionen för arbetet med kunskapsstyrning och de övergripande målen om god vård.

Området Strukturerad vårdinformation är omfattande och komplext, och därför behöver arbetet ske stegvis. Planen är att fokusera på ett antal konkreta aktiviteter och utifrån dessa utveckla gemensamma principer och metoder för arbetet framåt.

Mål 2020:

 • Ta fram en process för behovsfångst, förankring, beslut och implementering av beslut som samverkansgruppens tar.
 • Ta fram en beskrivning av hur arbete med strukturerad vårdinformation organiseras i Nationellt system för kunskapsstyrning.
 • Ta fram former för samarbete med berörda myndigheter.
 • Ta fram gemensamma principer för det regiongemensamma arbetet rörande strukturerad vårdinformation.
 • Påbörja minst två aktiviteter rörande gemensamma informationsmängder med uppenbar verksamhetsnytta tillsammans med berörda NPO.
 • Ta fram en metod för hur informatikarbete ska bedrivas i utvecklingen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
 • Genomföra de pågående uppdragen med terminologitjänst och kodverk för yrkeskategorier, och ta beslut om nästa steg i arbetet.

Arbetsgrupper

Arbetsutskott (AU) strukturerad vårdinformation

Nationell arbetsgrupp (NAG) strukturerad vårdinformation

Aktuellt

I samverkansgruppens digitala samarbetsrum finns möjlighet att dela material, information och kunskap mellan regionerna. För att delta i samarbetsrummet, kontakta strukturerad-vardinformation@skr.se.

Kunskapsstöd

Öppet forum om strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Öppet forum om strukturerad vårdinformation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKR

Ledamöter

 • Vakant, Norra sjukvårdsregionen
 • Ragnberth Helleday, Norra sjukvårdsregionen
 • Patrik Georgii Hemming, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lotta Saleteg Falk, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Robert Sandell, Södra sjukvårdsregionen
 • Mitko Capanov, Södra sjukvårdsregionen
 • Göran Karlström, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ulrika Landström, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Almvide, Västra sjukvårdsregionen
 • Patrik Dahlqvist, Västra sjukvårdsregionen
 • Vakant, Inera