Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 juni 2021

Kontakt

NSG strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen har i uppdrag att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård.

Uppdrag

För den fortsatta utvecklingen av regionernas vårdinformationsmiljöer är det viktigt att det är ordning på användningen av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Alla regioner håller på att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem. Dessa ska anpassas och fyllas med innehåll. Det finns stora vinster för regionerna i att arbeta tillsammans kring strukturerad vårdinformation, men det krävs även en gemensam ledning och styrning, både nationellt och regionalt, för att säkra en följsamhet till överenskomna tillämpningar av till exempel standarder och kodverk. Detta är det övergripande syftet med det arbete som initieras och drivs av NSG strukturerad vårdinformation.

Insatsområden

Samverkansgruppen har till sin hjälp ett arbetsutskott och två nationella arbetsgrupper.

NSG strukturerad vårdinformation samarbetar med andra samverkansgrupper och programområden i dessa arbetsgrupper:

Fortsatt utveckling och etablering av organisation och samarbetsformer

Samverkansgruppen ska driva arbetet med att hitta former för förankring, implementering och samarbete med andra aktörer, både på nationell och regional nivå. Genom att samverkansgruppen har fått ett mandat att fatta gemensamma beslut, får regionerna bättre förutsättningar att samlat och mer effektivt möta de möjligheter och utmaningar som utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljöer medför.

Detta ska tas fram:

 • Process för att fånga behov, förankra, ta beslut och implementera dessa
 • Beskrivning av hur arbete med strukturerad vårdinformation bör organiseras inom systemet för kunskapsstyrning
 • Tydlighet kring samarbetsformer med berörda myndigheter

Fortsatt arbete för en mer enhetlig informationsstruktur

Samverkansgruppen ska påbörja arbete med att utreda förutsättningar och möjligheter till gemensamma informationsmängder samt principer och metoder för arbetet framåt, utifrån ett antal konkreta aktiviteter. Genom att samordna och samarbeta kring frågor som rör informationsstruktur kan regionerna minska mängden dubbelarbete och skapa förutsättningar för bättre tillgång till vårdinformation och kunskap över system- och vårdgivargränser.

Detta ska tas fram:

 • Strukturerad vårdinformation i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp genom till exempel informatiskt arbete med indikatorer
 • Strukturerad vårdinformation i kvalitetsregister genom till exempel fortsatt etablering av NAG strukturerad vårdinformation kvalitetsregister
 • Nationella arbetsgrupper för strukturerad vårdinformation inom beslutade domäner eller områden
 • Metodstöd i form av en regiongemensam handbok
 • Långsiktig inriktning och strategi för samverkansgruppens arbete

Ökat fokus på etablering av förvaltning av resultat av informatiskt arbete

Samverkansgruppen ska arbeta för att säkra kvalitet och användbarhet av det arbete som görs i ett långsiktigt perspektiv. Den ska utreda förutsättningar och möjligheter för en långsiktig förvaltning av resultatet av informatiskt arbete. Fokus bör ligga på att beskriva hur kliniskt (och annat) innehåll som har strukturerats kan kvalitetssäkras och göras användbart över tid, samt hur olika grupper i systemet för kunskapsstyrning bör involveras i förvaltningen.

Kunskapsstöd

 

Öppet forum om strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Öppet forum om strukturerad vårdinformation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

 • Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO), VO stab SKR

Ledamöter

 • Monica Eriksson, verksamhetsutvecklare, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Ragnberth Helleday, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Patrik Georgii Hemming, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Robert Sandell, chefsarkitekt för digitalisering IT/MT (medicinteknik), Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Mitko Capanov, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Göran Karlström, medicinskt ledningsansvarig, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ulrika Landström, digitaliseringschef, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Almvide, tf chef informatik och standardisering, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Patrik Dahlqvist, verksamhetschef digital utveckling, Region Halland, Västra sjukvårdsregionen
 • Caroline Hagberg, affärsområdeschef, Inera