Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 december 2020

Kontakt

NSG uppföljning och analys

Samverkansgruppen stödjer regionernas sammanhållna system för kunskapsstyrning i uppföljning- och analysfrågor, har ett operativt fokus med ett styrnings- och utvecklingsansvar för sakområdet och samverkar med regionernas datainsamlingar, vilka förvaltas av linjeorganisationen på SKR, samt med en rad olika nätverk med företrädare för regionerna.

Uppdrag

Uppföljningsstöd både till huvudmän och nationella programområden

Uppdraget omfattar stöd för regionernas uppföljningsverksamhet genom olika datainsamlingar och Vården i Siffror samt stöd till nationella programområden i olika uppföljningsfrågor.

Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar

Ta fram en långsiktig plan för de datainsamlingar som görs av regionerna i SKR:s regi.

Presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata

Ta fram planer för utveckling och ställningstagande till olika presentationslösningar för att underlätta för användare samt undvika merkostnader.

Rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och kvalitet

Samarbeta med huvudmännen för ökad struktur i rapportering och analys av vårddata.

Organisera erfarenhetsutbyte mellan regioner

Syftet är att främja ett interregionalt lärande, till exempel kring hur uppföljning integreras i styrning och ledning av sjukvården.

Insatsområden

Samverkan med de sjukvårdsregionala och lokala strukturerna

Samverkansgruppen ser behovet av att stärka de lokala och sjukvårdsregionala strukturerna kring uppföljning och analys i systemet för att kunna föra en effektiv och ändamålsenligt dialog om behov men även för förankring, samarbete och utveckling. Detta kan bland annat ske genom att skapa arenor för dialog och erfarenhetsutbyte inom, men även mellan, olika nivåer i systemet.

Samverkan med andra intressenter

Samverkan med övriga samverkansgrupper ska stärkas, i första hand samverkansgruppen för kvalitetsregister, metoder för kunskapsstöd, patientsäkerhet samt samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation. Samverkansgruppen ska kartlägga experter och spetskompetens i olika regioner samt högskolor och universitet rörande uppföljning och analys. Den ska fortsätta dialogen med Socialstyrelsen och myndigheten för vård- och omsorgsanalys utifrån deras regeringsuppdrag om förbättrad nationell uppföljning. Genom partnerskapet ska den också initiera en struktur för stärkt samarbete med myndigheter rörande uppföljning och analys.

Bidra till ett utvecklat och samordnat system för analys av hälso- och sjukvårdens utveckling, effektivitet, och kvalitet

Samverkansgruppen ska skapa förutsättningar för en nationell infrastruktur för uppföljning och analys genom att förbättra samordning mellan huvudmännen och nationella grupperingar inom regionernas sammanhållna system för kunskapsstyrning. Den ska arbeta för samverkan kring analys och för en nationell samsyn, gemensam målbild och ett nationellt ramverk för uppföljning och analys.

Stödja och underlätta presentation och rapportering av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata

Samverkansgruppen ska utveckla en gemensam strategi för utdatalösningar, stödja samordning av nationell webbaserad uppföljningsdata, arbeta för att nationellt insamlad uppföljningsdata tillgängliggörs för integrering i regioners egna uppföljningssystem, verka för samordning mellan regioner, kvalitetsregister, SKR och staten samt verka för bättre visualisering och ökad målgruppsanpassning av data och indikatorer i syfte att underlätta för användare och att undvika merkostnader.

Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar

Samverkansgruppen ska förtydliga och säkra utveckling och förvaltning av nationella objekt inom uppföljning och analys i relation till respektive huvudman. Detta ska göras genom att inventera befintliga datainsamlingar, beskriva utvecklingsbehov samt arbeta fram underlag för ställningstagande om eventuell sammanslagning eller utrangering. Samverkansgruppen ska arbeta för att befintliga datainsamlingar följer nationell standard, bereda förslag till nya datainsamlingar samt att arbeta för att data som samlas in måste blir mer tillgänglig och är strukturerad så att den kan användas i flera syften.

Förbättra och utveckla uppföljningsstöd både direkt till huvudmän och via nationella programområden

Samverkansgruppen ska föreslå en modell för det operationella stödet som ska kunna fungera som uppföljningsstöd till huvudmän och nationella programområden. Kontaktytor ska skapas mellan kunskapsstyrningssystemets olika grupperingar inom uppföljning och analys. Kartläggning ska göras av roller och ansvar på lokal, regional och nationell nivå, samt kompetens- och resursbehov. Det operationella stödet för samverkansgruppen ska organiseras i form av arbetsgrupper, till exempel via ett nätverk med den uppföljnings- och analyskompetens som kopplas till det sjukvårdsregionala värdskapet. Ett nätverk ska skapas för att utveckla roller för analys i kunskapsstyrningssystemet samt för erfarenhetsutbyte.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skr.se, SKR

Ordförande

Tobias Dahlström, chef för analysavdelningen, regionledningen, Region Dalarna, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Peter Kammerlind, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Hanna Wahlund, planeringschef och verksamhetschef Ekonomi och samordning, Regionledningsförvaltningen Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
  • Marie Röllgårdh, avdelningschef avdelningen för data och analys, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Riitta Bendes, enhetschef vårdanalys och statistik, utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sandra Stern, utredare, enhetschef HSJ Uppföljning utdata och rapporter, Södra sjukvårdsregionen
  • Fredrik Westander, sektionen för kvalitet och uppföljning, SKR
  • Sofia Tullberg, biträdande sektionschef, sektionen för kvalitet och uppföljning, SKR