Publicerad 23 september 2021

Revision i samverkansorgan

Samverkansorgan är kommunalförbund, gemensamma nämnder, finansiella samordningsförbund, delägda företag och gemensamma stiftelser. I alla samverkansorgan finns krav på revision, men regelverk, organisation, uppdrag och förutsättningar.

Utmaning och utveckling

Samverkansformerna ställer krav på huvudmännen som har ansvar för att organisera och finansiera revisionen och använda resultatet. De ställer också krav på revisionens arbetssätt och förankring för att genomföra en så effektiv och förankrad revision som möjligt. Sveriges Kommuner och Regioner har uppmärksammat dessa utmaningar i arbetet med god revisionssed.

Skriften Revision i samverkansorgan ger fakta, stöd och inspiration till utvecklingen av revisionen i samverkansorgan.

Revision i samverkansorgan

Kommunalförbund

I kommunalförbund med direktion utser medlemmarnas fullmäktige revisorer och i kommunalförbund med eget fullmäktige utser detta fullmäktige revisorer. Uppdraget för revisionen är detsamma som för revisionen i en kommun eller region. Ansvarsprövningen sker i respektive medlems fullmäktige eller i ett eget fullmäktige.

Gemensam nämnd

En gemensam nämnd granskas av revisorerna i varje samverkande kommun eller region, på samma sätt som andra nämnder. Revisorerna i de samverkande kommunerna eller regionerna behöver samarbete och komma överens om hur granskningen ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Ansvarsprövningen sker i varje samverkande kommuns eller regions fullmäktige.

Finansiella samordningsförbund

Fullmäktige i de samverkande kommunerna och regionen utser förtroendevalda revisorer var för sig eller gemensamt. Försäkringskassan utser revisor för statens räkning genom upphandling av auktoriserad revisor. Revisorerna förutsätts samarbeta. Uppdraget är i princip det samma som för revisionen i en kommun eller region. Ansvarsprövningen sker i respektive kommun och region samt i Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Delägda bolag

Om samtliga delägare är kommuner eller regioner ska minst en lekmannarevisor utses från någon eller flera av delägarna. Om ägandet delas med privata ägare ska den eller de kommunala ägarna eftersträva att utse lekmannarevisor då det bedöms rimligt med hänsyn till den kommunala ägarandelen och verksamhetens art.

  • Uppdraget är att granska om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om den interna kontrollen är tillräcklig.
  • I bolagen utses också alltid en auktoriserad revisor av bolagsstämman för granskning av räkenskaperna.

Lekmannarevision i aktiebolag

Andra delägda företag och föreningar

Andra delägda företag kan vara ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, gemensamma stiftelser och ideella föreningar. Kommunen eller regionen ska eftersträva att kommunal revisor utses i delägda företag och föreningar.

Uppdraget är att granska räkenskaperna men även fokusera på om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om den interna kontrollen är tillräcklig. I företagen utses också alltid en auktoriserad revisor för granskning av räkenskaperna. Ansvarsprövningen sker av föreningsstämma (motsvarande).

Revision i stiftelser och övriga företagsformer

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset