Publicerad 20 september 2021

Planera, följa upp och åtgärda i kommunövergripande styrning

Planering, uppföljning och analys och åtgärder är väsentliga delar i ett styr- och ledningssystem. Samspelet mellan dessa skapar förutsättningar för att effektivt producera tjänster till medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter) samt utveckla lokalsamhället.

Illustration av förklaringsmodellen "Styrsnurran".

Illustration av "Styrsnurran". Klicka på bilden för att få en större version.

Modell för styrning och ledning - "Styrsnurran"

SKR har tagit fram en övergripande modell för planering, uppföljning och åtgärder i ett kommunövergripande styrning, även kallad Styrsnurran. Modellen beskriver de tre olika delarna i ett styrning- och ledningssystem - Planera, följa upp och åtgärda - med dess underliggande aktiviteter. Dessa aktiviteter påverkar och ger stöd till varandra.

Förtroendevalda och tjänstepersoner är mer eller mindre aktiva i de olika stegen men bör ha kunskap om hur allt fungerar ur ett helhetsperspektiv.

Guide för planering, uppföljning, och åtgärder i kommunövergripande styrning (PDF) Pdf, 3 MB.

Planera

I första steget, planera, tydliggör politiken vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier. Detta förtydligas genom att sätta mål, genom förfrågningsunderlag eller genom avtal, där det framgår vilka resultat och effekter som ska uppnås ur ett brukar- och medborgarperspektiv både på kort- och lång sikt.

Följa upp och analysera

Avvikelser, både positiva och negativa, fångas upp i det andra steget genom uppföljning och analys.

Åtgärda

Bakomliggande orsaker synliggörs och förslag till åtgärder presenteras i det tredje steget. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.Lärdom ar från goda exempel kommuniceras och sprids i hela organisationen.

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset