Publicerad 7 maj 2024

Effektivitet - kunskap och utvecklingsstöd

En förändrad demografi, nya förväntningar på service och begränsade resurser ställer krav på en ökad effektivitet i kommuner och regioner. SKR hjälper till i detta omställningsarbete genom förmedling av kunskap och utvecklingsstöd.

Det här är effektivitet

Effektivitet i offentlig sektor är en beskrivning av hur kommuner och regioner, så långt det är möjligt, kan omvandla tillgängliga resurser till tjänster med hög kvalitet för brukare, patienter, kunder med flera. Även hur stor volym (hur mycket) av tjänster som levereras påverkar effektiviteten. Ett begrepp som endast beskriver förhållandet kostnader och volym är produktivitet. Effektivitet kan beskrivas genom formeln:

Effektivitet = kvalitet x volym / resurs

Ökad effektivitet kan erhållas på följande sätt:

 • Behåll resurs och kvalitet – öka volymen.
 • Behåll resurs och volym – öka kvaliteten för brukaren.
 • Behåll volym och kvalitet – minska resurserna.

Strävan i kommuner och regioner blir då att minska resursinsatsen (kostnader), öka volymen (hur mycket vi producerar) eller öka kvaliteten (hur bra våra tjänster är).

Ökat behov av effektivisering

En förändrad demografi med en ökad andel äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt utgör den största drivkraften för en ökad effektivisering. Förändrade krav och förväntan på kommuner och regioners tjänster utgör också ett förändringstryck som ställer krav på omställningar och effektivare arbetssätt. Utöver detta är det viktigt att ha koll på trender som påverkar det kommunala uppdraget, det vill säga att göra en omvärldsbevakning.

I SKR:s ekonomirapport, som publiceras två gånger per år, belyser bland annat regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Stödmaterial: gör en omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget

Ekonomirapporten

Att mäta effektivitet

Kommuner och regioner behöver kunna mäta sin effektivitet för att kunna öka densamma. RKA har lanserat nyckeltal för kommuner och regioner vilka sammantaget säger något om produktivitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Nyckeltal och rapport om effektivitet i kommuner

RKA har i en rapport analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se.

Rapporter om effektivitet i kommuner, RKA

Nyckeltal om effektivitet i kommuner, RKA

Nyckeltal och rapport om produktivitet och effektivitet i regioner

RKA har i sin rapport fokuserat på produktivitet i hälso- och sjukvården som är regionernas största verksamhet. De har försökt fånga de övergripande perspektiven, de sammantagna bilderna utifrån den nyckeltalsvisning som finns i Kolada för regioner.

Rapporter om produktivitet och effektivitet i regioner, RKA

Nyckeltal om effektivitet för regioner, RKA

Övergripande strategier och system för effektivitet

För att kunna öka effektiviteten behöver kommuner och regioner tydliggöra samspelet mellan resurser, volym och kvalitet i sin styrning. Det innebär att ledningen behöver ta fram övergripande strategier och system för att

 • arbeta med uppföljningsbara mål, stärka uppföljning och analys av både kostnader och kvalitet
 • genomföra en resursfördelning som stödjer effektivitet
 • utveckla verktyg för ständiga förbättringar och innovation
 • stärka en effektivitetskultur i organisationen
 • stödja ett ledarskap som bygger på tillit, dialog och brukarfokus.

Stödmaterial och verktyg för att göra uppföljning och analys

SKR:s analysgrupp ger stöd till kommuner och regioner

Med stöd av SKR:s analysgrupp kan kommuner och regioner få en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare.

SKR:s analysgrupp ger stöd till kommuner och regioner

Utveckla kommunens styrning och ledning med kommunkompassen

Kommunledningar kan av SKR beställa en analys med kommunkompassen och därigenom få stöd i sitt arbete med att utveckla kommunens styrning och ledning.

Utvärdera din kommun med Kommunkompassen

Att arbeta med effektivitet

Strategier och system måste förankras och få genomslag genom praktiskt arbete i alla verksamheter. Det finns många exempel på vad kommuner och regioner konkret kan arbeta med för att öka sin effektivitet. Här ger vi dig några exempel:

 • Stärka kommuner och regioners koncerntänk, det vill säga en ökad samordning av aktiviteter mellan olika delar av organisationen.
 • Samarbeta med andra kommuner och regioner.
 • Samverka, formaliserat eller i nätverksform, med externa aktörer i territoriet till exempel utbildnings- och forskningsinstitutioner, näringsliv och civilsamhälle.
 • Öka inslag av nya arbetssätt – till exempel genom digitalisering och innovation.
 • Arbeta med att involvera brukare och medborgare i ett tidigt skede.

Styrning av kommunala och regional bolag

Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Lisa Lindell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.