Publicerad 7 februari 2023
Nyhet

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden behöver öka

Kvinnor arbetar oftare deltid, har högre sjukfrånvaro, tar ut mer föräldraledighet. Dessa strukturella skillnader bidrar till att kvinnor är mer frånvarande än män på arbetsmarknaden.

Joakim Larsson

Joakim Larsson

− Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden behöver öka. Det stärker kvinnors ekonomiska självständighet, bidrar till att trygga välfärdens kompetensförsörjning och skapar en mer jämställd arbetsmarknad, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kvinnor arbetar oftare deltid och har högre sjukfrånvaro jämfört med män. Kvinnor tar också ut mest föräldraledighet, vård av sjukt barn och har huvudansvaret för det obetalda hemarbetet. De strukturella skillnaderna som finns mellan könen hänger samman och innebär att kvinnor i hög grad spenderar mindre tid på arbetsmarknaden.

− Kommuner och regioner har redan ett aktivt jämställdhetsarbete, exempelvis är kvinnor nu i majoritet på samtliga chefsnivåer. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. SKR:s nya jämställdhetsprogram ger kommuner och regioner ett konkret stöd för att skapa jämställda arbetsplatser, säger Joakim Larsson.

Målet är att motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter och att koppla samman detta med den stora kompetensutmaning som finns i välfärden där kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka.

− SKR:s jämställdhetsprogram riktas i första hand till kommuner och regioner men arbetsgivare och fackförbund i alla sektorer och branscher kan inspireras och utmanas till att utveckla sitt jämställdhetsarbete, säger Charlotta Undén, projektledare och förhandlare på SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik

  1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm
  2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv
  3. Arbetsmiljö: Kommuner och regioner behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser
  4. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska
  5. Kränkande särbehandling: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma
  6. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete, osakliga löneskillnader ska försvinna och lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka
  7. Makt och inflytande: Chefer, oavsett kön, ska ha lika goda arbetsvillkor
  8. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval
  9. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter

Läs vidare

Sakkunnig

Charlotta Undén
Projektledare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.